ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 14.02.2018 г. в 08:40 ч.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000801

Номер на изпълнително дело:
20157010400704

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 14.02.2018 до 14.03.2018

Дата на отваряне:
15.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-704-15-KAFE I APARTAMENT-14.02.2018-14.03.2018-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400704 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „АРКАДИЯ 2004“ ЕООД с ЕИК: 131176442.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАФЕ – АПЕРИТИВ, находящ се в блок „Б“, на кота -2,80м. състоящ се от: търговска зала, кафе – аперитив, склад и тоалетна, целият с площ от 79,10кв.м., заедно с 1,4835% идеални части от общите части, съответстващи на 12,88кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, при граници на кафе-аперитив: от три страни двор, апартамент А-11, заедно с прилежащите му помещения, както следва: Мазе 1, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 4,40кв.м., при граници на мазето: стълбище, коридор, мазе 2 и двор; Мазе 2, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 3,40кв.м., при граници на мазето: мазе 1, коридор, мазе 3 и двор; Мазе 3, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 3,60кв.м., при граници на мазето: коридор, мазе 2, двор, хидрофор; Склад - инвентар, находящ се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с площ от 7,40кв.м., при граници на склад - инвентар: от две страни двор, коридор, ел.табло, находящ се в във гр.Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, местността „Грамадето“, находящисе в сграда с идентификатор: 02676.13.31.2, представляваща Хотел с площ от 1052кв.м., брой етажи: 4, Предназначение: Хотел, представляващ, ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС „МАНАСТИРА“, с РЗП 5212,00кв.м. и ЗП от 1293,00кв.м., построен съгласно одобрен архитектурен проект от 21.09.2004г. и екзекутивна документация от 2005г., Разрешение за строеж №222“а“ от 21.09.2004г. и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №65 от 28.07.2005г., всички издадени и одобрени от Главния архитект на община Банско, изграден в Поземлен имот с идентификатор: 02676.13.31, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./ с площ от 4 601кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 13, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 31, квартал: 13, парцел: І, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.33; 02676.13.34; 02676.13.10; 02676.13.54; 02676.13.7, представляващ Урегулиран поземлен имот І -31, в квартал 13 съгласно одобрен ПУП за имота със Заповед №01-158 от 26.05.2004г. и Заповед №01-284 от 21.09.2004г. и двете на Кмета на община Банско, целият с площ по нотариален акт от 4599кв.м., отразен по актуална скица като УПИ І-13031, в кв.13, по плана на гр. Банско, при граници на имота по документ за собственост: №013026 – скала на община Банско, №013003 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013030 – нива на наследник на Димитър Костадинов Кърлев, №013015 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013013 – нива на „Кимтекс ойл“ ООД, №013010 – скала на община Банско, №013009 – ливада на община Банско, №013029 – др. селищна тер. на „Тотал инвест строй“ ООД, №013007 – нива на Атанас Георгиев Динев и др., а съгласно скица на имота: улица, имот №03, имот №15, имот №13, имот №12, имот №18, имот №09, имот ІІ – 13008, имот ІІІ – 7

 

Забележка: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАФЕ – АПЕРИТИВ не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 59 400лв. /петдесет и девет хиляди и четиристотин лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. АПАРТАМЕНТ №А-11, находящ се в блок „Б“, на кота -2,80м, на описаната по-горе сграда, състоящ се от: дневна, кухня - трапезария, баня с тоалетна, склад и тераса, целият с площ от 42,20кв.м., заедно с 0,6733%, съответстващи на 5,85кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, при граници на апартамента: апартамент №А-10, кафе – аперитив, коридор и двор, находящисе в сграда с идентификатор: 02676.13.31.2, представляваща Хотел с площ от 1052кв.м., брой етажи: 4, Предназначение: Хотел, представляващ, ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС „МАНАСТИРА“, с РЗП 5212,00кв.м. и ЗП от 1293,00кв.м., построен съгласно одобрен архитектурен проект от 21.09.2004г. и екзекутивна документация от 2005г., Разрешение за строеж №222“а“ от 21.09.2004г. и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №65 от 28.07.2005г., всички издадени и одобрени от Главния архитект на община Банско, изграден в Поземлен имот с идентификатор: 02676.13.31, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./ с площ от 4 601кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 13, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 31, квартал: 13, парцел: І, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.33; 02676.13.34; 02676.13.10; 02676.13.54; 02676.13.7, представляващ Урегулиран поземлен имот І -31, в квартал 13 съгласно одобрен ПУП за имота със Заповед №01-158 от 26.05.2004г. и Заповед №01-284 от 21.09.2004г. и двете на Кмета на община Банско, целият с площ по нотариален акт от 4599кв.м., отразен по актуална скица като УПИ І-13031, в кв.13, по плана на гр. Банско, при граници на имота по документ за собственост: №013026 – скала на община Банско, №013003 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013030 – нива на наследник на Димитър Костадинов Кърлев, №013015 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013013 – нива на „Кимтекс ойл“ ООД, №013010 – скала на община Банско, №013009 – ливада на община Банско, №013029 – др. селищна тер. на „Тотал инвест строй“ ООД, №013007 – нива на Атанас Георгиев Динев и др., а съгласно скица на имота: улица, имот №03, имот №15, имот №13, имот №12, имот №18, имот №09, имот ІІ – 13008, имот ІІІ – 7

 

Забележка: Апартаментът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 31 050лв. /тридесет и една хиляди и петдесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 22.06.2007, акт 70, том 2; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№235 от 11.02.2010г., акт 13, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4086 от 02.10.2015г., акт 81, том ІV; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4088 от 02.10.2015г., акт 83, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.02.2018г. до 17.00часа на 14.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “СИБАНК” ЕАД, №BG30BUIB98881030182200, BIC код - BUIBBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНТОН ДИМИТРОВ МАЛЧОВ с тел. за връзка: 0886/651066, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ