ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 31.05.2019 г. в 09:59 ч.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000801

Номер на изпълнително дело:
20157010400704

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 03.06.2019 до 03.07.2019

Дата на отваряне:
04.07.2019 г. в 14:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-704-15-03.06.2019-03.07.2019-KAFE I APARTAMENT-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - КАФЕ И НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400704 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „АРКАДИЯ 2004“ ЕООД с ЕИК: 131176442.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАФЕ – АПЕРИТИВ, находящ се в блок „Б“, на кота -2,80м. състоящ се от: търговска зала, кафе – аперитив, склад и тоалетна, целият с площ от 79,10кв.м., заедно с 1,4835% идеални части от общите части, съответстващи на 12,88кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе урегулиран поземлен имот, при граници на кафе-аперитив: от три страни двор, апартамент А-11, заедно с прилежащите му помещения, както следва: Мазе 1, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 4,40кв.м., при граници на мазето: стълбище, коридор, мазе 2 и двор; Мазе 2, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 3,40кв.м., при граници на мазето: мазе 1, коридор, мазе 3 и двор; Мазе 3, находящо се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с полезна площ от 3,60кв.м., при граници на мазето: коридор, мазе 2, двор, хидрофор; Склад - инвентар, находящ се в блок „А“, на кота -2,80м на описаната по-горе сграда, с площ от 7,40кв.м., при граници на склад - инвентар: от две страни двор, коридор, ел.табло, находящ се в във гр.Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, местността „Грамадето“, находящисе в сграда с идентификатор: 02676.13.31.2, представляваща Хотел с площ от 1052кв.м., брой етажи: 4, Предназначение: Хотел, представляващ, ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС „МАНАСТИРА“, с РЗП 5212,00кв.м. и ЗП от 1293,00кв.м., построен съгласно одобрен архитектурен проект от 21.09.2004г. и екзекутивна документация от 2005г., Разрешение за строеж №222“а“ от 21.09.2004г. и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №65 от 28.07.2005г., всички издадени и одобрени от Главния архитект на община Банско, изграден в Поземлен имот с идентификатор: 02676.13.31, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./ с площ от 4 601кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 13, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 31, квартал: 13, парцел: І, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.33; 02676.13.34; 02676.13.10; 02676.13.54; 02676.13.7, представляващ Урегулиран поземлен имот І -31, в квартал 13 съгласно одобрен ПУП за имота със Заповед №01-158 от 26.05.2004г. и Заповед №01-284 от 21.09.2004г. и двете на Кмета на община Банско, целият с площ по нотариален акт от 4599кв.м., отразен по актуална скица като УПИ І-13031, в кв.13, по плана на гр. Банско, при граници на имота по документ за собственост: №013026 – скала на община Банско, №013003 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013030 – нива на наследник на Димитър Костадинов Кърлев, №013015 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013013 – нива на „Кимтекс ойл“ ООД, №013010 – скала на община Банско, №013009 – ливада на община Банско, №013029 – др. селищна тер. на „Тотал инвест строй“ ООД, №013007 – нива на Атанас Георгиев Динев и др., а съгласно скица на имота: улица, имот №03, имот №15, имот №13, имот №12, имот №18, имот №09, имот ІІ – 13008, имот ІІІ – 7

 

1. Подробно описание на ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАФЕ – АПЕРИТИВ

Търговския обект се състои от: търговска зала, склад, и тоалетна. Под в търговската зала е теракота и частично ламинат, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен, тип „Армстронг”. Склада е с под – теракота, стени - гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Армстронг с видими течове. В част от склада по стени е положена фаянсова облицовка, а в останалата част тухлена зидария и бетонова плоча. Тоалетната е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг с дефекти от течове. Има монтирана керамична мивка с батерия, тоалетна чиния с казанче и конвектор. Дограма в търговската зала е ПВЦ – стъклопакет. Входна и Вътрешни врати  - МДФ. Монтирани осветително тела тип външен монтаж с размери 50/50 /четири пури/ - 11броя. Общо състояние на помещението е задоволително. 

Подробно описание на мазе №1

Мазето са намира в северозападната част на сутерена и представлява едно помещение с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – МДФ. Мазето е с полезна площ измерена на място от 4.24кв.м.

Подробно описание на мазе №2

Мазето са намира в северозападната част на сутерена, от запад на мазе №1 и представлява едно помещение с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – МДФ. Мазето е с полезна площ измерена на място от 3.40кв.м.

Подробно описание на мазе №3

Мазето са намира в северозападната част на сутерена, от запад на мазе №2 и представлява едно помещение с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – МДФ. Мазето е с полезна площ измерена на място от 3.60кв.м.

Подробно описание на Склад - инвентар

Склада се намира в североизточната част на сградата и представлява едно помещение с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – МДФ. Склада е с полезна площ измерена на място от 3.35кв.м.

Забележка: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КАФЕ – АПЕРИТИВ не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 51 120лв. /петдесет и една хиляди сто и двадесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. АПАРТАМЕНТ №А-11, находящ се в блок „Б“, на кота -2,80м, на описаната по-горе сграда, състоящ се от: дневна, кухня - трапезария, баня с тоалетна, склад и тераса, целият с площ от 42,20кв.м., заедно с 0,6733%, съответстващи на 5,85кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, при граници на апартамента: апартамент №А-10, кафе – аперитив, коридор и двор, находящисе в сграда с идентификатор: 02676.13.31.2, представляваща Хотел с площ от 1052кв.м., брой етажи: 4, Предназначение: Хотел, представляващ, ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС „МАНАСТИРА“, с РЗП 5212,00кв.м. и ЗП от 1293,00кв.м., построен съгласно одобрен архитектурен проект от 21.09.2004г. и екзекутивна документация от 2005г., Разрешение за строеж №222“а“ от 21.09.2004г. и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №65 от 28.07.2005г., всички издадени и одобрени от Главния архитект на община Банско, изграден в Поземлен имот с идентификатор: 02676.13.31, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./ с площ от 4 601кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 13, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 31, квартал: 13, парцел: І, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.33; 02676.13.34; 02676.13.10; 02676.13.54; 02676.13.7, представляващ Урегулиран поземлен имот І -31, в квартал 13 съгласно одобрен ПУП за имота със Заповед №01-158 от 26.05.2004г. и Заповед №01-284 от 21.09.2004г. и двете на Кмета на община Банско, целият с площ по нотариален акт от 4599кв.м., отразен по актуална скица като УПИ І-13031, в кв.13, по плана на гр. Банско, при граници на имота по документ за собственост: №013026 – скала на община Банско, №013003 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013030 – нива на наследник на Димитър Костадинов Кърлев, №013015 – ливада на „Кимтекс ойл“ ООД, №013013 – нива на „Кимтекс ойл“ ООД, №013010 – скала на община Банско, №013009 – ливада на община Банско, №013029 – др. селищна тер. на „Тотал инвест строй“ ООД, №013007 – нива на Атанас Георгиев Динев и др., а съгласно скица на имота: улица, имот №03, имот №15, имот №13, имот №12, имот №18, имот №09, имот ІІ – 13008, имот ІІІ – 7

Подробно описание на АПАРТАМЕНТ №А-11

Апартамента се намира в южната част на сутерена на сградата на кота -2.80м. и се състои от: входно антре, дневна с кът за спане и кухненски бокс, баня с тоалетна, мокро помещение и тераса с достъп от дневната. Входното антре, кухненския бокс и мокрото помещение са с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. В дневната част и с под ламинат, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван окачен тип Армстронг с монтирани душ кабина, керамична мивка, керамична тоалетна чиния – моноблок, керамично биде, смесителна батерия, смесителна душ-батерия. В мокрото помещение е монтиран бойлер марка „ЕЛДОМ ИНВЕСТ” 80л. Врати външни и вътрешни врати – МДФ. Дограма – ПВЦ. в апартамента има монтирани ключове и контакти както и осветителни тела /таванен/  тип Плафон  - 4бр. и тип аплик /стенен/ - 2бр. има монтиран и един броя конверторен радиатор марка NOIROT 

Забележка: Апартаментът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 26 640лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 22.06.2007, акт 70, том 2; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№235 от 11.02.2010г., акт 13, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4086 от 02.10.2015г., акт 81, том ІV; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4088 от 02.10.2015г., акт 83, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 03.06.2019г. до 17.00часа на 03.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена Българска Банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.07.2019г. от 14.30часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНТОН ДИМИТРОВ МАЛЧОВ с тел. за връзка: 0886/651066, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ