ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ

Дата на публикуване: 18.02.2021 г. в 17:28 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000806

Номер на изпълнително дело:
20127010400426

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Долно Драглище

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 19.02.2021 до 19.03.2021

Дата на отваряне:
22.03.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-426-12-19.02.2021-19.03.2021-11.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА 2 БРОЯ СГРАДИ - ОВЧАРНИК И КРАВАРНИК, КАКТО И НА 1/2 ИД.Ч. ОТ 3 БРОЯ ПАРЦЕЛИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400426 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

І).½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – петнадесети в кв. 63 /шестдесет и трети/, по одобрен ПУП-ПР на бивш стопански двор на с. Долно Драглище, общ. Разлог, обл. Благоевградска, с площ от 2027 – две хиляди и двадесет и седем кв.м., графически изчислени, при съседи на целия имот по скица: УПИ – XVI, УПИ – XVII, УПИ – XII и улица, ВЕДНО с построените в имота ½ (една втора) идеална част от МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща „ОВЧАРНИК“ с РЗП от 144 кв.м., и ½ (една втора) идеална част от МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, отредена и представляваща „КРАВАРНИК“ с РЗП от 1500 кв.м.

Начална цена 21 667лв./двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и седем лева./

 

ІІ).½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI – шестнадесети в кв. 63 /шестдесет и трети/, незастроен по одобрен ПУП-ПР на бивш стопански двор на с. Долно Драглище, общ. Разлог, обл. Благоевградска, с площ от 895 – осемстотин деветдесет и пет кв.м., графически изчислени, при съседи на целия имот по скица: УПИ – XV, УПИ – XII и улица, отреден за складове на нехранителни стоки.

Начална цена 1 718лв./хиляда седемстотин и осемнадесет лева./

 

ІІІ). ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII – седемнадесети в кв. 63 /шестдесет и трети/, незастроен по одобрен ПУП-ПР на бивш стопански двор на с. Долно Драглище, общ. Разлог, обл. Благоевградска, с площ от 900 – деветстотин кв.м., графически изчислени, при съседи на целия имот по скица: УПИ – XV, УПИ – XII, УПИ – XVI, УПИ - XVIII и улица, отреден за складове на нехранителни стоки.

Начална цена 1 728лв./хиляда седемстотин двадесет и осем лева./

 

ІV). ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – осемнадесети в кв. 63 /шестдесет и трети/, незастроен по одобрен ПУП-ПР на бивш стопански двор на с. Долно Драглище, общ. Разлог, обл. Благоевградска, с площ от 900 – деветстотин кв.м., графически изчислени, при съседи на целия имот по скица: УПИ – XVII, УПИ – XII и улица, отреден за складове на нехранителни стоки.

Начална цена 1 728лв./хиляда седемстотин двадесет и осем лева./

 

Забележка: Гореописаните поземлени имоти са с обща изградена ограда по имотна граница и не са ограничени и няма изградени трайни огради между тях.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№12 от 11.01.2016г., акт 2, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1446 от 20.04.2012г., акт 62, том ІІІ; 3. Договор за наем, вписан в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№692 от 29.02.2012г., акт 28, том І; 4. Анекс към Договор за наем, вписан в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№644 от 18.02.2013г., акт 76, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.02.2021г. до 17.00часа на 19.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазачите:

- третото лице ЙОРДАН ИВАНОВ ЧОЛЕВ с тел. за призоваване: 0899/779984 наемател на следните недвижими имоти УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV – петнадесети в кв. 63 /шестдесет и трети/, по одобрен ПУП-ПР на бивш стопански двор на с. Долно Драглище, общ. Разлог с площ от 2027кв.м., ВЕДНО с построените в имота МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща „ОВЧАРНИК“ с РЗП от 144кв.м., и МАСИВНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, отредена и представляваща „КРАВАРНИК“ с РЗП от 1500кв.м.

- третото лице ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА с тел. за връзка: 0892/083467 а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI, кв. 63 с площ от 895кв.м.; 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII, кв. 63 с площ от 900,00кв.м.; 3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII, кв. 63 с площ от 900,00кв.м., на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ