ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 26.09.2018 г. в 12:55 ч.

Няма изображение
Начална цена:
19424.00 лв.

Номер на публична продан:
0000807

Номер на изпълнително дело:
20157010400011

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Емералд"

Площ:
34.21 кв.м.

Срок:
от 17.09.2018 до 17.10.2018

Дата на отваряне:
18.10.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-11-15-17.09.2018-17.10.2018-10.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400011 наследния НЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на третото лице: „ФИН – ИН – 64“ ЕООД с ЕИК: 203215704, както следва:

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.58, представляващ: жилище, апартамент, с площ от 34,21кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.100, в сграда: 02676.11.100.3, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 8,20кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.100.3.59; 02676.11.100.3.57, Под обекта: 02676.11.100.3.40, Над обекта: 02676.11.100.3.149; 02676.11.100.3.148; 02676.11.100.3.147; Стар идентификатор: 02676.11.96.3.58,ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.3, ап.BS312

Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.11.100.3.58

Апартамента е с хотелска номерацияBS312, находящ се на четвърти етаж /трети жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс, кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса към дневната. Има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани в помещенията ключове, контакти и осветителни тела, както и ВиК инсталация, в кухненският бокс до - тапа. Апартамента е в много добро общо състояние.

 

Начална цена 19 424лв. /деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева./

 

Забележка: Гореописания обект се намира в сграда №3, представляваща част от Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. В сградата е монтиран и функциониращ асансьор. Апартаментния коплекс се намира в местността Грамадето, широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с апартаментни комплекси. За сградата има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. На ДНСК – София.

Забележка: За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 10евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 04.12.2014г., акт 148, том VІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1485 от 22.04.2014г., акт 109, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 17.09.2018г. до 17.00часа на 17.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.10.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛИДИЯ РАДОЙЧОВА СЛАВКОВА – КРЪНЧЕВА – комплексен управител на комплекс „ЕМЕРАЛД“, менажиран от фирма „ТУРТРАНС - 64” ЕООД с тел. за връзка: 0888/377688,0888/612967 на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ