ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ

Дата на публикуване: 13.06.2018 г. в 08:47 ч.

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 1
Начална цена:
7015.00 лв.

Номер на публична продан:
0000811

Номер на изпълнително дело:
20117010400580

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Братя Кулини" №8, ет.3

Площ:
27.67 кв.м.

Срок:
от 13.06.2018 до 13.07.2018

Дата на отваряне:
16.07.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-580-11-13.06.2018-13.07.2018-ATELIE 10-22.pdf

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 2
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 3
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 4
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 5
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400580 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА третото лице: МАРИАНА ИВАНОВА КОПАНАРОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АТЕЛИЕ №10 с идентификатор: 61813.760.151.2.15 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ: 27,67кв.м., находящ се на трети жилищен – мансарден етаж в МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с 1,470%ид.ч. = 3,32кв.м., от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Разлог, ул. “ Братя Кулини “, №8, ет.3, Ателие №10

 

Начална цена 7 015лв. /седем хиляди и петнадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4810 от 09.06.2008г., акт 84, том ІІ;2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2894 от 20.09.2011г., акт 188, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 13.06.2018г. до 17.00часа на 13.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, BG30BUIB98881030182200, BIC BUIBBGSF – специална сметка, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.07.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача юриск. Антоанета Димитрова, с тел.за връзка: 073/8285108, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ