ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Дата на публикуване: 06.07.2018 г. в 08:50 ч.

Няма изображение
Начална цена:
905458.00 лв.

Номер на публична продан:
0000812

Номер на изпълнително дело:
20157010400933

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Сандански

Адрес:
м. "Соколовец"

Площ:
12656.00 кв.м.

Срок:
от 06.07.2018 до 06.08.2018

Дата на отваряне:
07.08.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-933-15-06.07.2018-06.08.2018-10.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400933 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„ХИДРОСТРОЙ - ЮГ 97“ АД c ЕИК: 101076646.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от 12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130;

Адрес на имота: гр. Сандански, местността „Соколовец“,

ВЕДНО с изградените в имота:

1). СГРАДА с идентификатор: 65334.202.10.2, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 381,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от 12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130,

-Сградата е едноетажна масивна с стоманобетонни, греди, колони и плоча и частично външни ограждащи стени от панелни елементи и частично тухлени външни стени, както и тухлени вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Дограма – метална. Вътрешни врати – талашитени. Сградата се състои от две зали, две преходни склада, два офиса, единият с достъп от складовете, другият с достъп от залата в сграда с ид. 65334.202.10.3 и два броя съблекални с бани с тоалетни. Входна врата на сградата от северозапад – метална.

 

2). СГРАДА с идентификатор: 65334.202.10.3, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 531,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от 12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130

-Сградата е двуетажна масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и външни ограждащи стени от панелни елементи. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Първо ниво се състои от зала. Дограма в залата – със стъклопакет. Достъпът до второ нива се осъществява по външна метална стълба от западната част на сградата и от асансьор. Второ ниво се състои от три офиса с помещение за технически секретар, пет самостоятелни офиса, две тоалетни с предверие, коридор и зала. Дограма в частта в офисите - метална, входна врата – алуминиева.

Забележка: Сгради с ид. 65334.202.10.2 и сграда с ид.65334.202.10.3 са изградени на сключено застрояване и са функционално свързани с изградена Ел. и ВиК инсталация, пожарогсателна инсталация и О и В инсталация. Има монтирани четири броя – негорими врати.

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА на имотите възлиза на 905 458лв. /деветстотин и пет хиляди четиристотин петдесет и осем лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№3077 от 15.10.2008г., акт 36, том ІІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2036 от 30.06.2008г., акт 95, том ІІ; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№671 от 14.03.2008г., акт 86, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2875 от 27.11.2015г., акт 158, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 06.07.2018г. до 17.00часа на 06.08.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД,IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 07.08.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача:„ХИДРОСТРОЙ - ЮГ 97“ АД чрезИВАН ВЛАДИМИРОВ РУЙКОВ с тел. за връзка: 0889/524014, на адрес:гр. Сандански, местността „Соколовец“.

Забележка: Достъпът и огледа на гореописаните сгради ще се осъществява след предварителна уговорка с третото лице „САЛВАМЕД” ЕАД чрез представителя ВЕСЕЛИН АНДОНОВ РИЗОВ – с тел. за връзка: 0882363686.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ