ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 08.04.2021 г. в 15:26 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 1
Начална цена:
30693.00 лв.

Номер на публична продан:
0000815

Номер на изпълнително дело:
20107010400444

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Герене"

Площ:
3616.00 кв.м.

Срок:
от 09.04.2021 до 10.05.2021

Дата на отваряне:
09.04.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-444-10-09.04.2021-10.05.2021-POZEMLEN IMOT-17.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400444 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:“Г.М.КЛИСУРСКИ “ ЕООД с ЕИК: 175079354.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.667.1, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ от 3616 кв.м., ЕКАТТЕ: 61816, в кадастрален район: 667 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 667001,при съседи: 61813.97.7, 61813.667.3, 61813.667.2, 61813.93.14 и 61813.93.15.

Административен адрес: гр. Разлог, местността “Герене“.

 

Забележка 1: В поземления имот е изградено Вилно селище състоящо се от петнадесет броя къщи, представляващи комплекс "Рила Хилс". До всички сгради в ПИ са изградени Ел. и ВиК мрежи. За комплекса има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №10/25.03.2010г на Главен архитект на Община Разлог. Сградите, находящи се в поземления имот, не са предмет на публичната продан.

Забележка 2: На публична продан ще бъде изнесен само ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.667.1.

 

Начална цена 30 693лв./тридесет хиляди шестстотин деветдесет и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5078 от 30.11.2015г., акт 14, том V;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 09.04.2021г. до 17.00часа на 10.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.05.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ