ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 04.06.2018 г. в 16:47 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
54381.00 лв.

Номер на публична продан:
0000818

Номер на изпълнително дело:
20137010400931

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Борис Сарафов" №31, ет.3

Площ:
85.00 кв.м.

Срок:
от 05.06.2018 до 05.07.2018

Дата на отваряне:
06.07.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-931-13-05.06.2018-05.07.2018-10.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400931 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЙОРДАНКА АСЕНОВА РИЗОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ с идентификатор: 04279.605.199.1.5 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ: 85,00кв.м., находящ се на трети етаж от триетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входна антре, коридор дрешник, и две тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Борис Сарафов“, №31, ет.3

 

Начална цена 54 381лв./петдесет и четири хиляди триста осемдесет и един лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза наЮробанк България” АД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3317 от 21.10.2005г., акт№54, том ІV; 2. Договорна ипотека в полза наВива кредитООД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3451 от 28.08.2013г., акт№195, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4807 от 15.11.2013г., акт 192, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 05.06.2018г. до 17.00часа на 05.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.07.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА АСЕНОВА РИЗОВА с тел. за връзка: 0876/177818, чрез адв. ВАЛЕРИЯ БАЩАВЕЛОВА, тел. за връзка: 0876/461613, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Борис Сарафов“, №31, ет.3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ