ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 05.04.2018 г. в 08:31 ч.

Няма изображение
Начална цена:
11052.00 лв.

Номер на публична продан:
0000822

Номер на изпълнително дело:
20147010400224

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Поленица

Адрес:
общ. Сандански, ул. "Илия Минев" №31

Площ:
106.00 кв.м.

Срок:
от 05.04.2018 до 08.05.2018

Дата на отваряне:
09.05.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-224-14-05.04.2018-08.05.2018-12.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400224 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: НЕЛКА ФИЛИПОВА СТОЯНОВА и съпруга и АСЕН ИЛИЕВ СТОЯНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, с декларирана площ от 106,00кв.м., изграден на етап „груб строеж“, съобразно одобрени проекти и издадено разрешение за строеж №111 от 08.08.1980г. на общ. Сандански, от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена върху Общински урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.3, по действащия план на с. Поленица, общ. Сандански, целият с площ от 650,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ ІV, УПИ ХVІ, УПИ І, УПИ ІІ от същия квартал, образуван от УПИ ІІ, кв.2, по стария план на с. Поленица от 1983г., състоящ се от дневна, три стаи, баня с тоалетна, коридор, и две тераси ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: с. Поленица, общ. Сандански, ул. „Илия Минев“, №31.

Начална цена 11 052лв. /единадесет хиляди и петдесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1251 от 29.04.2008г., акт 171, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1035 от 21.05.2014г., акт 82, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 05.04.2018г. до 17.00часа на 08.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN:BG75UBBS80025089019130, BIC - UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.05.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: АСЕН ИЛИЕВ СТОЯНОВ с тел. за връзка: 0877/075402, на адрес:с. Поленица, общ. Сандански, ул. „Илия Минев“, №31.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ