ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 17.08.2018 г. в 10:29 ч.

Няма изображение
Начална цена:
50119.00 лв.

Номер на публична продан:
0000823

Номер на изпълнително дело:
20177010400142

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Сандо Китанов" №9, вх.А, ет.2, ап.4

Площ:
89.43 кв.м.

Срок:
от 17.08.2018 до 17.09.2018

Дата на отваряне:
18.09.2017 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-142-17-17.08.2018-17.09.2018-1-PR.pdf

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400142 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници:1. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГУЩЕРОВА,2.СУЛТАНА СТОЯНОВА ГУЩЕРОВА и длъжника:3. СТЕФАН СТОЯНОВ ГУЩЕРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.603.7743.7.4 по кадастралната карта на гр. Петрич, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 89,43кв.м., брой нива на обекта: 1;

Прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №15, както и 4,654%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.603.7743.7.5, Под обекта: 56126.603.7743.7.1, Над обекта: 56126.603.7743.7.7.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Сандо Китанов“ №9, вх.А, ет.2, ап.4.

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ №4, находящо се на втори етаж, вх.А от девететажна масивна жилищна сграда – блок „Явор“, заснета като поземлен имот с пл.№2321 и находяща се в УПИ ІІ, отредено за жилищно строителство, в квартал 69, по действащия план на гр. Петрич, което жилище се състои от: две стаи, хол, кухня, сервизни помещения и антрета, със застроена площ от 89,43кв.м., ВЕДНО с прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №15, КАКТО и 4.654%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на блока: изток – ул. „Сандо Китанов“, запад – двор, север – ул. „Бъкстон“, юг – двор, съседи на жилището: изток – ул. „Сандо Китанов“, запад – ап. на ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ, юг – коридор, съседи на избеното помещение: изток – стълбище, запад – коридор, север – мазе на ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ, юг – коридор и при съседи на таванското помещение: изток – таван на НИКОЛА ХРИСТОВ КОВОАЧЕВ, запад – коридор, север – таван на КРАСИМИРА СТОЯНОВА ГЯУРОВА и юг – двор.

 

Начална цена 50 119лв./петдесет хиляди сто и деветнадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1822 от 01.08.2008г., акт 62, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№450 от 14.03.2017г., акт 27, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 17.08.2018г. до 17.00часа на 17.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG49PIRB71761605703587, BIC:PIRBBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.09.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГУЩЕРОВА с тел. за връзка: 0876/599301, на адрес: гр. Петрич, ул. „Сандо Китанов“ №9, вх.А, ет.2, ап.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ