ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 04.02.2021 г. в 16:43 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
31088.00 лв.

Номер на публична продан:
0000824

Номер на изпълнително дело:
20137010400473

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Камена

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
775.00 кв.м.

Срок:
от 05.02.2021 до 05.03.2021

Дата на отваряне:
08.03.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-473-13-05.02.2021-05.03.2021-KAMENA-13.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400473 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ, пл.№160, квартал 13, по плана на село Камена, общ. Петрич, одобрен със Заповед №159, от 21.05.1997г. на кмета на общ. Петрич, целият имот с площ от 775,00кв.м., ВЕДНО с изградената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ДВА БРОЯ ГАРАЖИ, със застроена площ от 128,00кв.м. и РЗП 348,00кв.м., изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ, пл.№160, квартал 13, по плана на село Камена, общ. Петрич, одобрен със Заповед №159, от 21.05.1997г. на кмета на общ. Петрич, целият имот с площ от 775,00кв.м., при съседи на имота: УПИ І с пл.№159, улица, УПИ ІV с пл.№161 и улица.

Подробно описание на поземления имот: ИМОТЪТ е с неправилна форма с денивелация, посока север – изток. По имота граница от юг е изградена подпорна стена с каменна зидария. По имотни г раници от запад и север са изградени огради с метални колове. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В незастроената част от имота е необработваем. Достъпът до имота се осъществява по черен път.

Подробно описание на триетажната масивна сграда: В източната част на имота е изградена триетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стани. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и мраморно брашно, на първо ниво - каменна зидария. Второто и третото ниво на сградата се състоят от, по две стаи със входна антре и баня с тоалетна, по две тераси и вътрешно сълбище с емпоре. Стаите са с под – циментова замазка и дървен паркет – чамов, стени и таван – шпакловка и латекс. Входните антрета и баните с тоалетни са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Терасите са под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Вътрешното стълбище между второ и трето нива е с под – врачански камък, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – метален – ажурен. На първо ниво е изградена механа с винарна. Всички помещения са с под – мраморни плочи и обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка, частично по стени – каменна зидария. В залата е изграден – Бар-плот, измазан с варова мазилка. Входна врата дървена, няма монтирани и не са налични вътрешни врати и дограма. То западната страна на сградата на сключено застрояване и функционално свързан е изградена едноетажна масивна сграда със стоманобетонни, греди, колони плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стани. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и мраморно брашно. Същата е изградена на кота между второ и трето нива на триетажната жилищна сграда и се състои от: дневна с трапезария, кухненски бокс, баня с тоалетна, килер, коридор и тераса към дневната с достъп от нивото на терена. В сутерена на сградата е изграден склад с достъп по външни стълби под нивото на терена. Дневната с трапезария е с под – теракота, частично циментова замазка и дървен паркет – чамов, стени и таван – варова мазилка и латекс. Кухненския бокс и банята с тоалетна са с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Килерът е с под – теракота, стени - варова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – врачански камък, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Достъпът да второ и трето нива на триетажната сграда се осъществява от коридора на едноетажната сграда. Склада е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, без монтирана и не налична входна врата. Дограма - еднокатна дървена. Входна и вътрешни врати – дървени, на баните с тоалетни на второ и трето ниво – не са монтирани и не са налични. Ел. инсталация на триетажната сграда е с монтирани ключова и контакти, без монтирани осветителни тела, ВиК до тапа. В едноетажната сграда са изградени Ел. И ВиК инсталации. По данни на длъжника сградата е изградена да степен „груб строеж” през 1998г.

Подробно описание на гаражите:

Гаражите са с под – пръстен, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Входни врати – метални. Няма изградени Ел. И ВиК инсталации.

 

Начална цена 31 088лв./тридесет и една хиляди и осемдесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№841 от 05.04.2007г., акт 110, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№235 от 15.02.2013г., акт 23, том І; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№197 от 08.02.2017г., акт 7, том І; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№375 от 02.03.2017г., акт 74, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 05.02.2021г. до 17.00часа на 05.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.03.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ, с тел. за връзка: 0988/352460, 0879/569559, 0877/569550 на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ