ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 04.09.2018 г. в 08:39 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
43360.00 лв.

Номер на публична продан:
0000824

Номер на изпълнително дело:
20137010400473

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Камена

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
775.00 кв.м.

Срок:
от 04.09.2018 до 04.10.2018

Дата на отваряне:
05.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-473-13-04.09.2018-04.10.2018-KAMENA-9.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400473 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ, пл.№160, квартал 13, по плана на село Камена, общ. Петрич, одобрен със Заповед №159, от 21.05.1997г. на кмета на общ. Петрич, целият имот с площ от 775,00кв.м., ВЕДНО с изградената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ДВА БРОЯ ГАРАЖИ, със застроена площ от 128,00кв.м. и РЗП 348,00кв.м., изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ, пл.№160, квартал 13, по плана на село Камена, общ. Петрич, одобрен със Заповед №159, от 21.05.1997г. на кмета на общ. Петрич, целият имот с площ от 775,00кв.м., при съседи на имота: УПИ І с пл.№159, улица, УПИ ІV с пл.№161 и улица.

 

Начална цена 43 360лв. /четиридесет и три хиляди триста и шестдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№841 от 05.04.2007г., акт 110, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№235 от 15.02.2013г., акт 23, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 04.09.2018г. до 17.00часа на 04.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, IBAN: BG98RZBB91551031697001, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.10.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ, с тел. за връзка: 0988/352460, 0879/569559, 0877/569550 на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ