ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 04.02.2021 г. в 16:36 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
44222.00 лв.

Номер на публична продан:
0000825

Номер на изпълнително дело:
20137010400473

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Цар Калоян" №16

Площ:
489.00 кв.м.

Срок:
от 05.02.2021 до 05.03.2021

Дата на отваряне:
08.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-473-13-05.02.2021-05.03.2021-PETRICH-13.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400473 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: АНГЕЛ ИВАНОВ ЯНКУЛСКИ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.),

ВЕДНО с изградените в имота:

1). ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1 по кадастралната карта на гр. Петрич.

Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда - на първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г.

- На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена.

- Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Сградата е в добро общо състояние.

и 2). СГРАДА, представляваща: Хангар, депо, гараж с площ: 27кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.2, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:601, в поземлен имот: 56126.601.152, по кадастралната карта на гр. Петрич.

Адрес на имотите: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ възлиза на 44 222лв./четиридесет и четири хиляди двеста двадесет и два лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№841 от 05.04.2007г., акт 110, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№241 от 15.02.2013г., акт 44, том І; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№375 от 02.03.2017г., акт 74, том І; 4. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№197 от 08.02.2017г., акт 7, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 05.02.2021г. до 17.00часа на 05.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, IBAN: BG98RZBB91551031697001, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.03.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ с тел. за връзка: 0877/569550, 0879/569559, 0988/352460, на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ