ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 14.01.2019 г. в 08:40 ч.

Няма изображение
Начална цена:
53483.00 лв.

Номер на публична продан:
0000825

Номер на изпълнително дело:
20137010400473

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Цар Калоян" №16

Площ:
489.00 кв.м.

Срок:
от 14.01.2019 до 14.02.2019

Дата на отваряне:
15.02.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-473-13-14.01.2019-14.02.2019-PETRICH-10.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400473 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: АНГЕЛ ИВАНОВ ЯНКУЛСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), 

 

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ: 489кв.м., с идентификатор: 56126.601.152:

Поземленият имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотна граница от изток в незастроената част е изградена ограда с до Н=60см. бетонна ивична основа, а останалата част до Н=200см. – метална ажурна ограда. Има изградена входна портална метална врата – ажурна. От север по имотна граница е изградена плътна ограда от тухлена зидария на Н=170см. По имотна граница от запад е изградена плътна ограда от тухлена зидария на Н=150см. По имотна граница от юг, незастроената част е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци. В незастроената част на имота, частично е изграден плочник, частично зелени площи. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В имота има изградени Двуетажна масивна жилищна сграда и едноетажна масивна сграда – гараж, изграден в югоизточната част на имота. Имотът се намира в близост до входа на града откъм гр. Благоевград в близост до бензиностанция “Аванти”.

 

 

ВЕДНО с изградените в имота:

1). ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1 по кадастралната карта на гр. Петрич.

Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда - на първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г.

- На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена.

- Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Сградата е в добро общо състояние.

 

 

Подробно описание на СГРАДА, представляваща: Жилищна сграда-еднофамилна с площ: 106кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.1:

Сградата е двуетажна масивна, със стоманобетонни греди, колони и плочи в новоизградената Пристройка и бетонни плочи на старата сграда и тухлени външни и вътрешни преградни стени, на старата сграда- нас първо ниво – външни ограждащи стени от каменен зид. Покривът на сградата е скатен, дървен, с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана с мазилка, на Пристройката – варова мазилка. Старата сграда е изградена през 1960г., а за Пристройката има издадено Удостоверение за търпимост №2 от 17.01.2007г., издадено от Гл. Архитект на Община Петрич, от което е видно че сградата е изградена през 1986-1987г.

На първо ниво сградата се състои от три стаи, баня с тоалетна и вестибюл. В северозападната част на Пристройката е обособено самостоятелно помещение с вход откъм терена. Две от стаите са с под теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Една от стаите е с под циментова замазка и дъбов паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под теракота, стени на Н=220см. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка. Вестибюла е с под мраморни плочи, стени – варова мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Самостоятелното помещение е с под циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Входна и вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна – алуминиева. Дограма – на двете стаи от изток – ПВЦ, на другата стая – еднокатна, дървена. Самостоятелното помещение е без монтирани и не налични входна врата и дограма. От вестибюла към второ ниво е изградена вътрешна стоманобетонна стълба с под мраморни плочи, стени и таван - варова мазилка и латекс.

Второто ниво се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса към кухненския бокс. Дневната с трапезария и кухненски бокс и двете спални са с под циментова замазка и дъбов паркет, частично в кухненския бокс – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени в кухненския бокс – фаянс. Банята тоалетна е с под теракота, стени фаянс, таван – варова мазилка и латекс, с монтирани ПВЦ вана, керамична тоалетна чиния моноблок, керамично биде, керамична мивка, два броя смесителни батерии и смесителна душ батерия. Входното антре е с под теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под теракота, стени – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Входна и вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна – алуминиева, плъзгаща. Дограма – на двете спални ПВЦ, надневната с трапезария и кухненски бокс – двукатна, дървена, на банята с тоалетна – алуминиева. Сградата има изградени и функциониращи Ел.и ВиК инсталации. Сградата е в добро общо състояние.

 

 

и 2). СГРАДА, представляваща: Хангар, депо, гараж с площ: 27кв.м., с идентификатор: 56126.601.152.2, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:601, в поземлен имот: 56126.601.152, по кадастралната карта на гр. Петрич.

 

Подробно описание на ГАРАЖ с идентификатор: 56126.601.152.2:

Гаража е едноетажна масивна сграда със стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. Гаража е с под циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Гаражна врата – метална, врата към вътрешния двор – метална. В гаража има изградена осветителна инсталация.

 

Адрес на имотите: гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ възлиза на 53 483лв./петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№841 от 05.04.2007г., акт 110, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№241 от 15.02.2013г., акт 44, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 14.01.2019г. до 17.00часа на 14.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД,IBAN: BG98RZBB91551031697001, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.02.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХАДЖИИВАН АНГЕЛОВ ЯНКУЛСКИ с тел. за връзка: 0877/569550, 0879/569559, 0988/352460, на адрес:гр. Петрич, ул. „Цар Калоян“ №16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ