ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. в 17:29 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 1
Начална цена:
32069.00 лв.

Номер на публична продан:
0000826

Номер на изпълнително дело:
20127010400649

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Телкиев андък"

Площ:
21001.00 кв.м.

Срок:
от 27.09.2017 до 27.10.2017

Дата на отваряне:
30.10.2017 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-649-12-27.09.2017-27.10.2017-16.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 3

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400649 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЧКОВ и на третото лице -недлъжник: СТЕФАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.120.49, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, с площ: 21 001кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 120, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 120028. Съседи: 04279.120.50; 04279.120.36; 04279.120.39; 04279.120.30; 04279.120.29; 04279.120.42; 04279.120.43; 04279.120.55

Адрес на имота: м. “ Телкиев андък “

 

Начална цена 32 069лв. /тридесет и две хиляди шестдесет и девет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:

Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3245 от 18.09.2012г., акт 90, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 27.09.2017г. до 17.00часа на 27.10.2017г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.10.2017г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ