ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. в 17:58 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 1
Начална цена:
22500.00 лв.

Номер на публична продан:
0000826

Номер на изпълнително дело:
20127010400649

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Телкиев андък"

Площ:
21001.00 кв.м.

Срок:
от 08.04.2019 до 08.05.2019

Дата на отваряне:
09.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-649-12-08.04.2019-08.05.2019-20.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ДРУГ ВИД НИВА - 4

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400649 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЧКОВ и на третото лице -недлъжник: СТЕФАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.120.49, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, с площ: 21 001кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 120, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 120028. Съседи: 04279.120.50; 04279.120.36; 04279.120.39; 04279.120.30; 04279.120.29; 04279.120.42; 04279.120.43; 04279.120.55;

Адрес на имота: м. “ Телкиев андък “

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.120.49: Имотът е с неправилна форма, с денивелация. Същият не е ограничен, по имотна граница няма изградени трайни огради. В близост до имотът има Ел. мрежи – ниско и високо напрежение. Същият е необработваем. Имотът се намира на около 100м. навътре от стария път свързващ Благоевград със с. Бараково.

Начална цена 22 500лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3245 от 18.09.2012г., акт 90, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 08.04.2019г. до 17.00часа на 08.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.05.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ