ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ

Дата на публикуване: 20.12.2017 г. в 19:07 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000827

Номер на изпълнително дело:
20107010400306

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Логодаж

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 22.12.2017 до 22.01.2018

Дата на отваряне:
23.01.2018 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-306-10-22.12.2017-22.01.2018-21.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 5

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400306 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ наИПОТЕКАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ:ВИОЛЕТА АВРАМОВА СТОЯНОВСКА и съпруга и АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, съставляваща имот №211023, находящ се в местността “АНДЪКА ”, землището на с. Логодаж, с ЕКАТТЕ 68792, общ. Благоевград, с площ от 1,502дка., шеста категория, при съседи по скица: имот №211040-полски път на общ. Благоевград, имот №211031-нива на наследници на Стойна Николова Кадийска, имот №000307-дере на Общ. Благоевград и имот №211022-нива на Община Благоевград.

Имотът е незастроен, необработваем, без реални граници. С лека денивелация. Намира се на 350м. навътре в посока северозапад от пътя с.Логодаж- Благоевград.

Начална цена 1 110лв. / хиляда сто и десет лева./

 

2.ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, съставляваща имот №214045, находящ се в местността “ СТРАНИШЕН АНДЪК ”, землището на с. Логодаж, с. ЕКАТТЕ 68792, общ. Благоевград, с площ от 0,796дка., шеста категория, при съседи по скица: имот №000450-дере на Общ. Благоевград, имот №214044-нива на наследници на Христо Манов Вагалински, имот №214052-полски път Общ. Благоевград и имот №214060-нива на наследници на Христо Манов Вагалински.

Имотът е незастроен, необработваем, без реални граници. С денивелация посока -изток. От юг имотът граничи с пътя с.Логодаж- Благоевград. Намира се под нивото на пътя. През имота минава ел. мрежа високо напрежение.

Адрес на имотите: с. Логодаж, общ. Благоевград

Начална цена 882лв. /осемстотин осемдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. БЛАГОЕВГРАД под №3079 от 24.07.2008г., акт №142, том III; 2. ВЪЗБРАНА наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. БЛАГОЕВГРАД под №1889 от 15.06.2010г., акт №149, том І.;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 22.12.2017г. до 17.00часа на 22.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.01.2018г. от 16.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СE ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес: по местонахождение на имотите след предварителна уговорка с пазача“АСТО“ ЕООД сЕИК: 101700825, чрез управителя АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ