ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВA

Дата на публикуване: 24.06.2019 г. в 16:57 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВA - 1
Начална цена:
1103.00 лв.

Номер на публична продан:
0000827

Номер на изпълнително дело:
20107010400306

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Логодаж

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
1502.00 кв.м.

Срок:
от 25.06.2019 до 25.07.2019

Дата на отваряне:
26.07.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-306-10-25.06.2019-25.07.2019-26.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - НИВA - 2

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400306 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ наИПОТЕКАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ:ВИОЛЕТА АВРАМОВА СТОЯНОВСКА и съпруга и АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, съставляваща имот №211023, находящ се в местността “АНДЪКА ”, землището на с. Логодаж, с ЕКАТТЕ 68792, общ. Благоевград, с площ от 1,502дка., шеста категория, при съседи по скица: имот №211040-полски път на общ. Благоевград, имот №211031-нива на наследници на Стойна Николова Кадийска, имот №000307-дере на Общ. Благоевград и имот №211022-нива на Община Благоевград.

Имотът е незастроен, необработваем, без реални граници. С лека денивелация. Намира се на 350м. навътре в посока северозапад от пътя с.Логодаж- Благоевград.

Начална цена 1 103лв./хиляда сто и три лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. БЛАГОЕВГРАД под №3079 от 24.07.2008г., акт №142, том III; 2. ВЪЗБРАНА, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. БЛАГОЕВГРАД; 3. Подновяване на ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. БЛАГОЕВГРАД под №3274 от 17.07.2018г., акт №51, том III;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.06.2019г. до 17.00часа на 25.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.07.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес: по местонахождение на имотите след предварителна уговорка с пазача“АСТО“ ЕООД сЕИК: 101700825, чрез управителя АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ