ПРОДАЖБА НА НИВА

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. в 16:26 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА - 1
Начална цена:
98145.00 лв.

Номер на публична продан:
0000828

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Покровник

Адрес:
м. "Над междата"

Площ:
3000.00 кв.м.

Срок:
от 11.09.2018 до 11.10.2018

Дата на отваряне:
12.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-11.09.2018-11.10.2018-NIVA V POKROVNIK-14.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ”РОБИФИР БАЙК” ЕООД с ЕИК: 101573872.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

НИВА с площ от 3,000дка /три декара/, четвърта категория, находяща се в местността “ НАД МЕЖДАТА “ и представляваща имот №058019 по плана за земеразделяне на землището на с. Покровник, община Благоевград, при съседи: имот №058014 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058012-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058013 - пасище, мера на земи поЧл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058020 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000495 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058015- нива на СТОИЦА СТАНОЕВ ЦАРЕВ.

 

Начална цена 98 145лв./деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV;2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2936 от 14.09.2011г., акт 29, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№753 от 15.03.2013г., акт 100, том 1; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№798 от 19.03.2013г., акт 104, том 1; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2186 от 14.06.2013г., акт 191, том 1; 6. Залог върху търговско предприятие, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4125 от 23.11.2012г., акт 5, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 11.09.2018г. до 17.00часа на 11.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ