ПРОДАЖБА НА НИВА

Дата на публикуване: 11.01.2018 г. в 18:23 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА - 1
Начална цена:
98006.00 лв.

Номер на публична продан:
0000828

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Покровник

Адрес:
м. "Над междата"

Площ:
3000.00 кв.м.

Срок:
от 12.01.2018 до 12.02.2018

Дата на отваряне:
13.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-12.01.2018-12.02.2018-NIVA V POKROVNIK-12.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ” РОБИФИР БАЙК ” ЕООД с ЕИК: 101573872.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

НИВА с площ от 3,000дка /три декара/, четвърта категория, находяща се в местността “ НАД МЕЖДАТА “ и представляваща имот №058019 по плана за земеразделяне на землището на с. Покровник, община Благоевград, при съседи: имот №058014 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058012-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058013 - пасище, мера на земи поЧл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058020 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000495 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058015- нива на СТОИЦА СТАНОЕВ ЦАРЕВ.

 

Начална цена 98 006лв. /деветдесет и осем хиляди и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV;2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2936 от 14.09.2011г., акт 29, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№753 от 15.03.2013г., акт 100, том 1; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№798 от 19.03.2013г., акт 104, том 1; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2186 от 14.06.2013г., акт 191, том 1; 6. Залог върху търговско предприятие, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4125 от 23.11.2012г., акт 5, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 12.01.2018г. до 17.00часа на 12.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.02.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ