ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК

Дата на публикуване: 14.10.2021 г. в 17:51 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 1
Начална цена:
53478.00 лв.

Номер на публична продан:
0000828

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Покровник

Адрес:
м. "Над междата"

Площ:
3000.00 кв.м.

Срок:
от 15.10.2021 до 15.11.2021

Дата на отваряне:
16.11.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-15.10.2021-15.11.2021-NIVA V POKROVNIK-23.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 5
ПРОДАЖБА НА НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВНИК - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ”РОБИФИР БАЙК” ЕООД с ЕИК: 101573872.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 57159.58.19, ЕКАТТЕ: 57159, в кадастрален район: 58, по кадастралната карта на с. Покровник, Площ на поземления имот: 3 000,00кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4; Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план:058019; Съседи: 57159.58.15, 57159.58.495, 57159.58.21, 57159.58.24, 57159.58.12, 57159.58.22, 57159.58.14;

Адрес на поземления имот: в местността “ НАД МЕЖДАТА “, землището на с. Покровник

Описание по стар идентификатор: НИВА с площ от 3,000дка /три декара/, четвърта категория, находяща се в местността “ НАД МЕЖДАТА “ и представляваща имот №058019 по плана за земеразделяне на землището на с. Покровник, община Благоевград, при съседи: имот №058014 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058012-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058013 - пасище, мера на земи поЧл.19 от ЗСПЗЗ, имот №058020 - нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000495 - полски път на община Благоевград-Т, имот №058015- нива на СТОИЦА СТАНОЕВ ЦАРЕВ.

Начална цена 53 478лв./петдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и осем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV;2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2936 от 14.09.2011г., акт 29, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№753 от 15.03.2013г., акт 100, том 1; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№798 от 19.03.2013г., акт 104, том 1; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2186 от 14.06.2013г., акт 191, том 1; 6. Залог върху търговско предприятие, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4125 от 23.11.2012г., акт 5, том 1; 7. Отбелязване към удостоверение за особен залог, вписано в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2938 от 29.06.2017г., акт 233, том 2; 8. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4572 от 13.10.2016г., акт 90, том 3;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 15.10.2021г. до 17.00часа на 15.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ