ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 12.04.2019 г. в 16:43 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
30015.00 лв.

Номер на публична продан:
0000829

Номер на изпълнително дело:
20137010400566

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Проевски чифлик"

Площ:
2228.00 кв.м.

Срок:
от 16.04.2019 до 16.05.2019

Дата на отваряне:
17.05.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-566-13-16.04.2019-16.05.2019-NIVA PROEVSKI-16.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400566 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ, 1/3 идеална частот който е СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ” РОБИФИР БАЙК ” ЕООД с ЕИК: 101573872.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/3/една трета/идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.15.6, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 228кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 15, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 015006; Съседи: 04279.15.7; 04279.15.19; 04279.15.22; 04279.15.5; 04279.15.3; Адрес на поземления имот: местност ПРОЕВСКИ ЧИФЛИК – Ш.21

 

Описание по стар идентификатор:

ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 2,229дка., пета категория на земята, находяща се в местността“ ПРОЕВСКИ ЧИФЛИК “, в землището на гр. Благоевград, представляваща имот № 015006, по плана за земеразделяне, при съседи: имот №015005 – овощна градина на наследниците на СТЕФАН МИРЧЕВ, имот №000788 – полски път на кметство Благоевград, имот №015019 – полски път на кметсво Благоевград, имот №015007 – овощна градина на АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАРЧОВ

Подробно описание на имот идентификатор: 04279.15.6

ИМОТЪТ е с правилна форма, без денивелация. Същият не е ограничен и по имотни граници няма изградени трайни огради. Имотът е необработваем. В близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. Същият се намира на около двеста метра навътре в посока север от пътя свързващ гр. Благоевград и село Покровник. Достъпът до имота се осъществява по път настлан със строшен камък. Имотът е в съседство с фабрика за маслини “ ОЛИМПУС – 99 “ и на около двеста метра от базата на фирма “ БОДРОСТ “.

 

 

Начална цена 30 015лв./тридесет хиляди и петнадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3341 от 19.10.2006г., акт 2, том ІV;2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4031 от 25.11.2010г., акт 140, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3045 от 27.09.2011г., акт 40, том 2; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1054 от 05.04.2013г., акт 115, том 1; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2184 от 14.06.2013г., акт 189, том 1; 6. Залог върху търговско предприятие, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4125 от 23.11.2012г., акт 5, том 1; 7. Отбелязване към удостоверение за особен залог, вписано в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2938 от 29.06.2017г., акт 233, том 2; 8. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4572 от 13.10.2016г., акт 90, том 3;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 16.04.2019г. до 17.00часа на 16.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ