ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ

Дата на публикуване: 19.08.2021 г. в 16:58 ч.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 1
Начална цена:
115959.00 лв.

Номер на публична продан:
0000831

Номер на изпълнително дело:
20157010400703

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето"

Площ:
310.00 кв.м.

Срок:
от 20.08.2021 до 20.09.2021

Дата на отваряне:
21.09.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-703-15-20.08.2021-20.09.2021-17.pdf

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 2
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 3
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 4
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 5
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 6
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 7
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 8
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 9
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400703 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:„ЛАКОН“ ЕООД с ЕИК: 131215429.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – РЕСТОРАНТ, разположен в ЖИЛИЩНА СГРАДА „МАГЕРНИЦА“ с идентификатор на сградата:02676.13.7.1, с площ от 310,00кв.м., брой етажи на сградата: 4, ЕКАТТЕ: 02676, кадастрален район: 13, в поземлен имот: 02676.13.7, по кадастралната карта на гр. Банско, въведена в експлоатация с Удостоверение №2/18.01.2005г. на Главния архитект на община Банско, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.13.7, с площ от 815,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, кадастрален район: 13, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м/, адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 13, парцел: 7, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.31; 02676.13.1491; 02676.13.54; 02676.501.4450,който РЕСТОРАНТ е с обща застроена площ от 400,49кв.м., разположен на две нива: на полуподземно и партерно ниво на гореописаната сграда, със застроена площ на кота -3,75м от 308 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект от 27.07.2004г. на Главния архитект на община Банско, заедно с принадлежащата към ресторанта вкопана тераса, с площ съгласно цитирания по-горе архитектурен проект от 50,33кв.м., състоящ се от: зала за хранене, вестибюл – гардероб, гардероб, ел. табло, р. стълба, хладилен склад, склад – амбалаж, предверие WC, посетители, WC посетители 1, WC посетители 2, мокър бюфет, келнерски офис – склад бельо, умивалня зала, склад отпадъци, топла кухня, студена кухня, умивалня – кухня, машинно отделение подготовки, склад напитки, склад сухи продукти, склад зеленчуци, WC персонал, служебен коридор, и на кота 0,00м, със застроена площ от 33,36кв.м., състоящ се от работни съблекални персонал ресторант, работни WC, работни дущове и стълба ресторант и служебна площ от 8,80кв.м., при граници и съседи на ресторанта: от две страни двор, от две страни улици и отгоре апартамент №1, апартамент №2, апартамент №3 и апартамент №4, ателие №1, битови помещения ресторант, стълба ресторант и служебна стълба, при съседи на второ ниво: ресторант, стълбище, коридор, апартамент №1, двор и улица, ведно с принадлежащите на ресторанта 22,9566% идеални части от общите части на сградата и съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

Забележка: Ресторантът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 115 959лв./сто и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5047 от 31.07.2007г., акт 178, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№306 от 05.02.2010г., акт 8, том І; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2738 от 20.07.2017г., акт 56, том 3; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4043 от 30.09.2015г., акт 66, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.08.2021г. до 17.00часа на 20.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.09.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ПИДОВ с тел. за връзка: 0882/559925, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ