ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ

Дата на публикуване: 22.01.2018 г. в 08:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 1
Начална цена:
270058.00 лв.

Номер на публична продан:
0000831

Номер на изпълнително дело:
20157010400703

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето"

Площ:
310.00 кв.м.

Срок:
от 22.01.2018 до 22.02.2018

Дата на отваряне:
23.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-703-15-22.01.2018-22.02.2018-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - РЕСТОРАНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400703 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:„ЛАКОН“ ЕООД с ЕИК: 131215429.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – РЕСТОРАНТ, разположен в ЖИЛИЩНА СГРАДА „МАГЕРНИЦА“, с идентификатор:02676.13.7.1, с площ от 310,00кв.м., брой етажи: 4, ЕКАТТЕ: 02676, кадастрален район: 13, в поземлен имот: 02676.13.7, по кадастралната карта на гр. Банско, въведена в експлоатация с Удостоверение №2/18.01.2005г. на Главния архитект на община Банско, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.13.7, с площ от 815,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, кадастрален район: 13, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м/, адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 13, парцел: 7, Съседи: 02676.13.1700; 02676.13.31; 02676.13.1491; 02676.13.54; 02676.501.4450,който РЕСТОРАНТ е с обща застроена площ от 400,49кв.м., разположен на две нива: на полуподземно и партерно ниво на гореописаната сграда, със застроена площ на кота -3,75м от 308 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект от 27.07.2004г. на Главния архитект на община Банско, заедно с принадлежащата към ресторанта вкопана тераса, с площ съгласно цитирания по-горе архитектурен проект от 50,33кв.м., състоящ се от: зала за хранене, вестибюл – гардероб, гардероб, ел. табло, р. стълба, хладилен склад, склад – амбалаж, предверие WC, посетители, WC посетители 1, WC посетители 2, мокър бюфет, келнерски офис – склад бельо, умивалня зала, склад отпадъци, топла кухня, студена кухня, умивалня – кухня, машинно отделение подготовки, склад напитки, склад сухи продукти, склад зеленчуци, WC персонал, служебен коридор, и на кота 0,00м, със застроена площ от 33,36кв.м., състоящ се от работни съблекални персонал ресторант, работни WC, работни дущове и стълба ресторант и служебна площ от 8,80кв.м., при граници и съседи на ресторанта: от две страни двор, от две страни улици и отгоре апартамент №1, апартамент №2, апартамент №3 и апартамент №4, ателие №1, битови помещения ресторант, стълба ресторант и служебна стълба, при съседи на второ ниво: ресторант, стълбище, коридор, апартамент №1, двор и улица, ведно с принадлежащите на ресторанта 22,9566% идеални части от общите части на сградата и съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

Забележка: Ресторантът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 270 058лв. /двеста и седемдесет хиляди и петдесет и осем лева./

 

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5047 от 31.07.2007г., акт 178, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№306 от 05.02.2010г., акт 8, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4043 от 30.09.2015г., акт 66, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 22.01.2018г. до 17.00часа на 22.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “СИБАНК” ЕАД, №BG30BUIB98881030182200, BIC код - BUIBBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ПИДОВ с тел. за връзка: 0882/559925, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ