ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

Дата на публикуване: 18.04.2019 г. в 17:31 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 1
Начална цена:
20248.00 лв.

Номер на публична продан:
0000835

Номер на изпълнително дело:
20127010400648

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Лазар Нешков" №12

Площ:
40.66 кв.м.

Срок:
от 19.04.2019 до 20.05.2019

Дата на отваряне:
21.05.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-648-12-19.04.2019-20.05.2019-SAMOSTOQTELEN OBEKT-18.pdf

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400648 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:“ ПАНОРАМА БГ “ ЕООД с ЕИК: 101688999.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.758.351.1.14 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ: 40,66кв.м., находящ се на първи етаж, на кота 0,00м. в четириетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от търговска зала и санитарен възел, ВЕДНО със съответните прилежащи части от общите части на сградата = 7,10кв.м. и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Лазар Нешков” №12, ет.0

Забележка:За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория №25/27.06.2008г. на Община Разлог.

 

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.758.351.1.14:

Самостоятелният обект се намира на първи етаж, на кота 0,00м. в четириетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени вътрешни и външни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидро и топлоизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицован с каменни плочи, а останалото – минерална мазилка, частично дървена обшивка. За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория №25/27.06.2008г. на Община Разлог. Сградата се намира в близост до сградата на “СБА”. Самостоятелният обект се състои от търговска зала и санитарен възел. Търговската зала е с под – циментова замазка, стени и таван – шпакловка и латекс. Санитарният възел е с под – бетонна плоча, стени тухлена зидария, таван – бетона плоча. Входна врата и дограма – алуминиева, врата към санитарният възел – ПДЧ. Ел. инсталация – до точка без монтирани ключове, контакти и осветителни тела, ВиК – до тапа.

 

 

Начална цена 20 248лв. /двадесет хиляди двеста четиридесет и осем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5680 от 03.07.2008г., акт 152, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2584 от 20.06.2018г., акт 169, том ІІІ; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№112 от 16.01.2018г., акт 6, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3765 от 11.09.2012г., акт 171, том VІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.04.2019г. до 17.00часа на 20.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.05.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛЕОНИД ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ с тел.0886/805066, 0878/154982,0888/709791 на адрес:гр. Разлог, ул. „Лазар Нешков” №12, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ