ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ

Дата на публикуване: 02.04.2018 г. в 08:53 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - 1
Начална цена:
31818.00 лв.

Номер на публична продан:
0000836

Номер на изпълнително дело:
20127010400648

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Разлог

Адрес:
Горен стопански двор

Площ:
4869.00 кв.м.

Срок:
от 02.04.2018 до 02.05.2018

Дата на отваряне:
03.05.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-648-12-02.04.2018-02.05.2018-POZEMLEN IMOT-14.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - 5

Описание:

                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400648 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ЛЕОНИД ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.775.307, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Пасище с площ от 4 869кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 775, по кадастралната карта на гр. Разлог. Номер по предходен план: 000124. Съседи: 61813.775.308; 61813.775.295; 61813.775.296; 61813.775.297; 61813.775.306; 61813.775.335;

Адрес на имота: гр. Разлог, Горен стопански двор;

Описание по стар идентификатор: НИВА – пасище, върху обработваема земя с площ от 5 000дка. в м. “ Кулата“, в землището на гр. Разлог, имот №124, по кадастралния план на земите по ПМС в землището на гр. Разлог, при съседи: пасище на общ. Разлог, насл. на МУРДЖО РАЧЕВ, насл. на КОСТАДИН КАНАЗИРЕВ, насл. на ГЕОРГИ ЙОСИФОВ, насл. на СТОИЛ АПОСТОЛОВ, насл. на ДИМИТЪР БОЙКОВ, насл. на ЙОРДАН БОЙКОВ, насл. на МИЛАДИН ЦУЦУМАНОВ.

 

Начална цена 31 818лв. /тридесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4069 от 03.10.2012г., акт 13, том VIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 02.04.2018г. до 17.00часа на 02.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN:BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.05.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Разлог, Горен стопански двор.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ