ПРОДАЖБА НА ФУРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ

Дата на публикуване: 23.02.2018 г. в 08:55 ч.

Няма изображение
Начална цена:
37964.00 лв.

Номер на публична продан:
0000840

Номер на изпълнително дело:
20137010400013

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Якоруда

Площ:
275.00 кв.м.

Срок:
от 23.02.2018 до 23.03.2018

Дата на отваряне:
26.03.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-13-13-23.02.2018-23.03.2018-FURNA-14.pdf

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400013 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ, предмет на договорна ипотека вписана с вх.№4863/24.08.2009г. в Сл. по вписванията гр. Разлог, СОБСТВЕНОСТ НА ипотекарния длъжник: “ БОБИ – ВАСИ “ ООДс ЕИК: 101660260.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелно обособен обект от масивната нежилищна сграда, представляващ "ФУРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ" с разгъната застроена площ от 275,00кв.м., построена върху урегулиран поземлен имот - парцел XV, планоснимачен № 1742, в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, с площ от 1 675 кв.м., графически изчислен, при съседи за парцела по скица: УПИ XXXIV и от три страни улици, ЗАЕДНО с правото на строеж върху описания поземлен имот.

Административен адрес: гр. Якоруда

 

Начална цена 37 964лв. /тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверение за тежести с изх.№118 от 01.02.2013г. на Службата по вписвания гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 23.02.2018г. до 17.00часа на 23.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка“ДСК” ЕАД,IBAN:BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.03.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАНТИН, тел. за връзка: 0896/748520, на адрес:по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ