ПРОДАЖБА НА "ПУНКТ ЗА ДИАГНОСТИКА И ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА МПС"

Дата на публикуване: 23.02.2018 г. в 09:09 ч.

Няма изображение
Начална цена:
58690.00 лв.

Номер на публична продан:
0000841

Номер на изпълнително дело:
20137010400013

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Якоруда

Площ:
366.00 кв.м.

Срок:
от 23.02.2018 до 23.03.2018

Дата на отваряне:
26.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-13-13-23.02.2018-23.03.2018-PUNKT-14.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400013 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА длъжниците:БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТРАНТИНА и НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАНТИН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелно обособен обект от масивната нежилищна сграда, представляващ ПУНКТ ЗА ДИАГНОСТИКА И ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА МПС” с разгъната застроена площ от 366кв.м., построена върху урегулиран поземлен имот - парцел XV, планоснимачен № 1742 в кв. 55, по плана на гр.Якоруда, с площ от 1 675кв.м., графически изчислен, при съседи за парцела по скица: УПИ ХХХІV и от три страни улици, ЗАЕДНО с правото на строеж върхуописания поземлен имот.

Административен адрес: гр. Якоруда

 

Начална цена 52 821лв. /петдесет и две хиляди осемстотин двадесет и един лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверение за тежести с изх.№119 от 01.02.2013г. на Службата по вписвания гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 23.02.2018г. до 17.00часа на 23.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка“ДСК” ЕАД,IBAN:BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАНТИН, тел. за връзка: 0896/748520, на адрес:по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ