ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ГАРАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, ПРОДАЖБА НА УПИ С ДВУЕТАЖНА КЪЩА И ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ ВЕДНО С ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Дата на публикуване: 23.02.2018 г. в 09:07 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000842

Номер на изпълнително дело:
20137010400013

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Якоруда

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 23.02.2018 до 23.03.2018

Дата на отваряне:
26.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-13-13-23.02.2018-23.03.2018-MANCHEVI-14.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400013 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ, предмет на договорна ипотека вписана с вх.№4863/24.08.2009г. в Сл. по вписванията гр. Разлог, СОБСТВЕНОСТ НА ипотекарните длъжници: 1.БОЙКО ТРАЙКОВ МАНЧЕВ и 2. АНИТА ЧУДОМИРОВА ДОЦЕВА – МАНЧЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/2 идеална част отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл. номер 828, кв.44, по плана на град Якоруда, с площ от 228кв.м., графически изчислени, при съседи: УПИ VІ-827, УПИ ІV-829, УПИ ІІІ-821 и улица, ЗАЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 72 кв.м., ВЕДНО с 1/2 идеална част от общите части на сградата, и ЗАЕДНО с ГАРАЖ, построен върху описания имот от към съседите - н-ци на Иван Сарин, със застроена площ от 12,50 кв.м.

Административен адрес: гр. Якоруда

Начална цена 27 171лв. /двадесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева./

 

II). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX, пл. номер 1336, кв. 103, по плана на гр. Якоруда, с площ от 395кв. м., при съседи: улица, УПИ Х-1337, УПИ XII-1334 и УПИ VIII-1335, ЗАЕДНО с построената върху описания имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИЗБЕН ЕТАЖ, със застроена площ 108кв.м.

Административен адрес: гр. Якоруда

Начална цена 67 619лв. /шестдесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева./

 

III). 1/2 идеална част отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV, пл. номер 740, кв.47, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 160кв.м., при съседи: улица, УПИ ХV-741, УПИ ХІІІ - 739 и имот пл. № 738, ЗАЕДНО с ВТОРИЯ ЕТАЖ от жилищната сграда, построена върху описания имот, състоящ се от три стаи, със застроена площ от 105 кв.м., и ВЕДНО с 1/2 идеална част от ТАВАНСКИТЕ И ИЗБЕНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Административен адрес: гр. Якоруда

Начална цена 35 825лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверения за тежести с изх.№126,125, 124, 123, 122,121, 120 от 01.02.2013г. на Службата по вписвания гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 23.02.2018г. до 17.00часа на 23.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка“ДСК” ЕАД, IBAN:BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТРАНТИН, тел. за връзка: 0896/748520, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ