ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. в 17:11 ч.

ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 1
Начална цена:
8714.00 лв.

Номер на публична продан:
0000843

Номер на изпълнително дело:
20157010400915

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Бело поле

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
784.00 кв.м.

Срок:
от 16.08.2021 до 16.09.2021

Дата на отваряне:
17.09.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-915-15-16.08.2021-16.09.2021-3.pdf

ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 2
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 3
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 4
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 5
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 6
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 7
ПРОДАЖБА НА 3/4 (ТРИ ЧЕТВЪРТИ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. БЕЛО ПОЛЕ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400915 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:МАРИАНА РАДОЙЧОВА ИВАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

3/4(три четвърти) идеални части отУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV(четиринадесет), с пл. №139 (сто тридесет и девет) в кв. 11(единадесет) – по ЗРП на с. Бело поле, община Благоевград, одобрен със Заповед №250/21.09.1984г., целият с площ от 784(седемстотин осемдесет и четири)кв.м./по документ за собственост/, а по скица на Община Благоевград от 828/осемстотин двадесет и осем/кв.м., при съседи: североизток – улица, югоизток – улица, северозапад – УПИ XIII-138.

Административен адрес: с. Бело поле, общ. Благоевград

Забележка:В имота са изградени Двуетажна масивна жилищна сграда и Едноетажна стопанска постойка, както и външна тоалетна, които не са предмет на публичната продан.

Начална цена 8 714лв./осем хиляди седемстотин и четиринадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5355 от 28.11.2016г., акт 94, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№599 от 17.02.2017г., акт 28, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 16.08.2021г. до 17.00часа на 16.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.09.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИАНА РАДОЙЧОВА ИВАНОВА стел. за връзка: 0895/030069, на адрес: с. Бело поле, общ. Благоевград. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ