ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Дата на публикуване: 24.07.2020 г. в 14:59 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 1
Начална цена:
15296.00 лв.

Номер на публична продан:
0000844

Номер на изпълнително дело:
20097010400046

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Симитли

Адрес:
ул. "Комсомолска" №10

Площ:
580.00 кв.м.

Срок:
от 28.07.2020 до 28.08.2020

Дата на отваряне:
31.08.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-46-09-28.07.2020-28.08.2020-26-СЛЕД ПР..pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494, ал. 1 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400046 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекраните длъжници:ВАЛЕРИЙ РАДОЕВ БЛАГОВ, ИНАИДА ДМИТРИЕВНА БЛАГОВА и СЕРГЕЙ РАДОЕВ БЛАГОЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2 (една втора) идеална част от УПИ ІХ /девети/, пл. №381 /триста осемдесет и първи/, в кв. 56 /петдесет и шести/ по плана на гр. Симитли, целият УПИ с площ 580кв.м.,

ВЕДНОспостроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КЪЩА-БЛИЗНАК НАМИРАЩА СЕ ОТ КЪМ ЮЖНАТА СТРАНА И ОТ КЪМ УЛИЦАТА И СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:

- ПЪРВИ ЕТАЖ с ПРИСТРОЙКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ГАРАЖ, с обща застроена площ от 93кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/,

- ВТОРИ ЕТАЖ с ПРИСТРОЙКА- инкорпорирана в него, и представляваща неразделна част от етажа, с обща застроена площ от 93кв.м.,

ВЕДНО със СТОПАНСКА СГРАДА /Навес-беседка съгласно разрешение за поставяне №50/15.12.2003г./, със застроена площ от 49,41кв.м., построена в същия УПИ ІХ /девет/ ведно с правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Симитли, ул. „Комсомолска“ №10.

Фактическо състояние на имотите към момента на описа: УПИ ІХ /девети/, пл. №381 /триста осемдесет и първи/, в кв. 56 /петдесет и шести/ по плана на гр. Симитли, който УПИ е с площ 580кв.м. по скица изх.№345/15.12.2005г. на Община Симитли– като преди това е бил част от парцел ІХ, пл.№ 381 целият с площ от 1160кв.м. /хиляда сто и шестдесет квадратни метра/ съгласно нотариален акт №60, том ІІІ, дело №147/1963г., който парцел в последствие е разделен на УПИ ХХ-381 и УПИ ІХ-381; при съседи: УПИ ХХ – 381, УПИ ХІ – 371, УПИ ХХ – 381, УПИ VІІІ – 381 и улица.

На публична продан ще бъде изнесена ½ идеални части / съгласно договорна ипотека 290/1160 квадратни метра идеални части/ от парцел ІХ /девети/, пл. №381 /триста осемдесет и първи/, в кв. 56 /петдесет и шести/ по плана на гр. Симитли, която ид. част е собственост на ипотекарните длъжници.

Подробно описание на двуетажната масивна жилищна сграда/ с подове и тавани - гредоред/ и инкорпорираната към нея пристройка/ подове и тавани- железобетон/ с обща застроена площ от 93 кв.м.:

1.Първият етаж е с височина 2,40м. и откъм улицата е на кота +1,40м., състои се от стълбищна клетка, коридор, спалня, кухня, хол, санитарен възел и гараж. Стълбищната клетка е с под-мозайка и железен парапет, стени-мазилка на варова основа, таван-дървени плоскости; Коридорът е под-мозайка, стени и таван-мазилка на варова основа; Спалнята и кухнята са с под-теракота, стени и тавани-мазилка на варова основа и латексова боя; Холът е с под-дюшеме, стени-пръскана мазилка, таван- мазилка на варова основа и латексова боя; Санитарният възел е с под-теракота, стени –фаянс, таван-мазилка на варова основа и латексова боя; Гаражът е с под и тава-цимент; стини-мазилка на варова основа и врата откъм улицата- двукрилна от железен винкел и дърво; Дограмата на прозорците е от масивно дърво- двукатна; Вратите са от масивно дърво.

2. Вторият етаж етаж е с височина 2,50м. Състои се от стълбищна клетка, коридор, спалня, дневна с кухненски бокс, две стаи и санитарен възел; Стълбищната клетка е с под-мозайка и железен парапет, стени-мазилка на варова основа, таван-дървени плоскости; Коридорът е под-дюшеме, стени-мазилка на варова основа, таван-дървени плоскости; Спалнята и кухнята са с под-теракота, стени-пръскана мазилка и тавани-дървени плоскости на варова основа Холът е с под-дюшеме, стени-пръскана мазилка, таван-дъвени плоскости; Санитарният възел е с под-теракота, стени –фаянс, таван-мазилка на варова основа и латексова боя; Дограмата на прозорците е от масивно дърво-еднокатна; Вратите са от масивно дърво.

Покривът на сградата е трискатен от масивно дърво и керемиди. Къщата е с външна мазилка. От североизток е на калкан със сграда близнак, която не е собственост на ипотекарните длъжници. Къщата е обитаема с изградени и функциониращи ВиК и Ел.Инсталации.

Стопанската постройка представлява навес с под цимент, със стени от две страни, с дървена конструкция, и покрив от битумни керемиди. Сградата е недостроена с изградени ел. и ВиК инсталация

 

Обща начална цена 15 296лв./петнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград, с вх.рег. №270/10.02.2009г., акт№15, том.І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград, с вх.рег.№2370/01.08.2005г., акт№84, том ІІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград, с вх.рег.№3436/16.07.2015г., акт№126, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 09.00часа на 28.07.2020г. до 17.00часа на 28.08.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 31.08.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр.БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17,00часа, на адрес: гр. Симитли, ул. “ Комсомолска “, №10, стелефон за връзка с пазача: ИНАИДА ДМИТРИЕВНА БЛАГОВА - 0748/72472, 0888/352208.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/83113

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ