ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА

Дата на публикуване: 14.09.2018 г. в 08:42 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 1
Начална цена:
21166.00 лв.

Номер на публична продан:
0000844

Номер на изпълнително дело:
20097010400046

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Симитли

Адрес:
ул. "Комсомолска" №10

Площ:
580.00 кв.м.

Срок:
от 14.09.2018 до 15.10.2018

Дата на отваряне:
16.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-46-09-14.09.2018-15.10.2018-21.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - БЛИЗНАК И СТОПАНСКА СГРАДА - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494, ал. 1 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400046 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекраните длъжници:ВАЛЕРИЙ РАДОЕВ БЛАГОВ, ИНАИДА ДМИТРИЕВНА БЛАГОВА и СЕРГЕЙ РАДОЕВ БЛАГОЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2 (една втора) идеална част от УПИ ІХ /девети/, пл. №381 /триста осемдесет и първи/, в кв. 56 /петдесет и шести/ по плана на гр. Симитли, целият УПИ с площ 580кв.м.,

ВЕДНОспостроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КЪЩА-БЛИЗНАК НАМИРАЩА СЕ ОТ КЪМ ЮЖНАТА СТРАНА И ОТ КЪМ УЛИЦАТА И СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:

- ПЪРВИ ЕТАЖ с ПРИСТРОЙКА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ГАРАЖ, с обща застроена площ от 93кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/,

- ВТОРИ ЕТАЖ с ПРИСТРОЙКА- инкорпорирана в него, и представляваща неразделна част от етажа, с обща застроена площ от 93кв.м.,

ВЕДНО със СТОПАНСКА СГРАДА /Навес-беседка съгласно разрешение за поставяне №50/15.12.2003г./, със застроена площ от 49,41кв.м., построена в същия УПИ ІХ /девет/ ведно с правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Симитли, ул. „Комсомолска“ №10

 

Обща начална цена 21 166лв. /двадесет и една хиляди сто шестдесет и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград, с вх.рег. №270/10.02.2009г., акт№15, том.І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград, с вх.рег.№2370/01.08.2005г., акт№84, томІІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 09.00часа на 14.09.2018г. до 17.00часа на 15.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр.БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17,00часа, на адрес: гр. Симитли, ул. “ Комсомолска “, №10, стелефон за връзка с пазача: ИНАИДА ДМИТРИЕВНА БЛАГОВА - 0748/72472, 0888/352208.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/83113

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ