ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ

Дата на публикуване: 01.07.2021 г. в 16:47 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 1
Начална цена:
7324.00 лв.

Номер на публична продан:
0000845

Номер на изпълнително дело:
20127010400833

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Орце Попйорданов"

Площ:
75.90 кв.м.

Срок:
от 02.07.2021 до 02.08.2021

Дата на отваряне:
03.08.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-833-12-02.07.2021-02.08.2021-24.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРАТМЕНТ - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400833 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: 1. НЕВЕНА ДИМИТРОВА БУХЛЕВА и 2. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ и съпругата му ВЯРА НИКОЛАЕВА ЗЛАТЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2

Начална цена 7 324лв./седем хиляди триста двадесет и четири лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2419 от 03.08.2011г., акт 119, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№450 от 31.01.2013г., акт 19, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№449 от 31.01.2013г., акт 18, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ.

от 9.00часа на 02.07.2021г. до 17.00часа на 02.08.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.08.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ