ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА

Дата на публикуване: 13.11.2018 г. в 18:52 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 1
Начална цена:
15629.00 лв.

Номер на публична продан:
0000845

Номер на изпълнително дело:
20127010400833

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Орце Попйорданов"

Площ:
75.90 кв.м.

Срок:
от 14.11.2018 до 14.12.2018

Дата на отваряне:
17.12.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-833-12-14.11.2018-14.12.2018-17.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400833 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: 1. НЕВЕНА ДИМИТРОВА БУХЛЕВА и 2. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ и съпругата му ВЯРА НИКОЛАЕВА ЗЛАТЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с 6,91кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ А 0.2, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.2, със застроена площ от 75,90кв.м., ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, разположен в сграда №1, на полуподземен етаж на кота –2,80м. в жилищна сграда, построена в имот с ид.02676.501.3840, при съседи на апартамента: На същия етаж: 02676.501.3840.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.3840.1.4

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.3840.1.2

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ се намира в западната част, в сутерена на сградата и е изграден на степен “груб строеж”, с под – подложен бетон, бетонни външни ограждащи стени и частично изградени вътрешни тухлени преградни стени, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ. Няма монтирани и не са налични входна и вътрешни врати. Няма изградени Ел. и ВиК инсталации.

 

Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.2

Начална цена 15 629лв. /петнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева./

 

2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото,

Адрес на имота: гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1, ап.А0.1

 

Описание по стар идентификатор:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1, със застроена площ от 75,90кв.м., ВЕДНО с припадащите му се 6,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, състоящ се от дневна, кухненски бокс, входно антре, коридор, тоалетна, баня и тоалетна, сауна и две спални, разположен в сграда №1, на полуподземен етаж на кота –2,80м. в жилищна сграда, построена в имот с ид.02676.501.3840, при съседи на апартамента: На същия етаж: 02676.501.3840.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.3840.1.3

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.3840.1.1

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ се намира, в източната част в сутерена на сградата и е изграден на степен “груб строеж”, с под – подложен бетон, бетонни външни ограждащи стени и частично изградени вътрешни тухлени преградни стени, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ. Няма монтирани и не са налични входна и вътрешни врати. Няма изградени Ел. и ВиК инсталации.

Гореописаните самостоятелни обекти са намират в сутерена на триетажна жилищна сграда с тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени частично са изпълнени с топлоизолация, а останалата част е на тухлена зидария. Сградата е изградена на степен “груб строеж” с монтирана ПВЦ – дограма, входна врата – ПВЦ. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча, без монтиран парапет. теренът около сградата е без изградена вертикална планировка. Същата се намира в широк център, втора оценителска зона, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Непосредствения достъп до сградата се осъществява по второстепенна, неасфалтирана улица. Районът е застроен, предимно с жилищна сграда ниско застрояване до Н = 10м. сградата се намирана около двеста метра от улица “ Иконом Чучулайн “, свързваща района с първа станция на кабинковия лифт.

 

Начална цена 15 629лв. /петнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2419 от 03.08.2011г., акт 119, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№450 от 31.01.2013г., акт 19, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№449 от 31.01.2013г., акт 18, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ.

от 9.00часа на 14.11.2018г. до 17.00часа на 14.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банкаАД, IBAN:BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.12.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес:гр. Банско, ул. “ Орце Попйорданов “, ет.-1

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ