ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 25.01.2018 г. в 08:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
12360.00 лв.

Номер на публична продан:
0000846

Номер на изпълнително дело:
20167010400359

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Стара планина" №25, ет.2

Площ:
68.00 кв.м.

Срок:
от 26.01.2018 до 26.02.2018

Дата на отваряне:
27.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-359-16-26.01.2018-26.02.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400359 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СОНЯ МЕТОДИЕВА ШАРКОВА и съпруга и ипотекарен длъжник: БОРИС АСЕНОВ ШАРКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.754.108.1.2, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 754, в поземлен имот: 61813.754.108, в сграда: 61813.754.108.1, по кадастралната карта на гр. Разлог, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 61813.754.108.1.1, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №25, ет.2.

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда, построена в УПИ V, пл.№275, кв.93 по ЗРП на гр. Разлог от 1967г., представляващ УПИ V, пл.№94, кв. 32 по ЗРП на гр. Разлог от 1990г., при съседи на имота: от две страни улици, ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ШАРКОВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ТОДОРОВ, който имот е идентичен на ПИ с ид.61813.754.108, одобрен със Заповед №РД 18-33/15.05.2006г. На изп. Директор на Агенция по кадастър – София.

 

Начална цена 12 360лв./дванадесет хиляди триста и шестдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2191 от 10.04.2007г., акт 121, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3323 от 18.08.2016г., акт 86, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 26.01.2018г. до 17.00часа на 26.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.02.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СОНЯ МЕТОДИЕВА ШАРКОВА c тел. за призоваване: 0899/540944, на адрес:гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №25, ет.2 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ