ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 15.04.2019 г. в 16:59 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
8011.00 лв.

Номер на публична продан:
0000846

Номер на изпълнително дело:
20167010400359

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Стара планина" №25, ет.2

Площ:
68.00 кв.м.

Срок:
от 17.04.2019 до 17.05.2019

Дата на отваряне:
20.05.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-359-16-17.04.2019-17.05.2019-9.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400359 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СОНЯ МЕТОДИЕВА ШАРКОВА и съпруга и ипотекарен длъжник: БОРИС АСЕНОВ ШАРКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.754.108.1.2, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 68,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 754, в поземлен имот: 61813.754.108, в сграда: 61813.754.108.1, по кадастралната карта на гр. Разлог, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 61813.754.108.1.1, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №25, ет.2.

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда, построена в УПИ V, пл.№275, кв.93 по ЗРП на гр. Разлог от 1967г., представляващ УПИ V, пл.№94, кв. 32 по ЗРП на гр. Разлог от 1990г., при съседи на имота: от две страни улици, ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ШАРКОВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ТОДОРОВ, който имот е идентичен на ПИ с ид.61813.754.108, одобрен със Заповед №РД 18-33/15.05.2006г. На изп. Директор на Агенция по кадастър – София.

 

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.754.108.1.2

Самостоятелния обект се намира на втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стани. Покровът са сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с мазилка и фасадна боя. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – метален ажурен. Входна врата – алуминиева. Сградата се намира в широк център, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградата се намира в близост до завода за „Магнитни глави”. Съгласно Удостоверение №189 от 30.03.2007г. на общ. Разлог етажа е изграден през 1985г.

Етажа се състои от дневна с кухненски бокс, две спални, входно антре и тераса приобщена в обема на дневната. Дневната с кухненски бокс и двете стаи са с под – дървено дюшеме, частично в бокса - теракота, стени и таван – шпакловка и латекс, частично по стени в бокса – фаянс. В бокса е изградена бетонна мивка облицована с фаянс. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата е с под – теракота, стени – шпакловка и латекс, таван – ПВЦ – плоскости на алуминиева конструкция. Парапет – плътна тухлена зидария. Същата е остъклена с алуминиева дограма със стъклопакет. Входна и вътрешни врати – дървени, на дневната - алуминиева. Дограма – на спалнята от юг – алуминиева, на спалнята от север – двукатна дървена. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Етажа е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 8 011лв./осем хиляди и единадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2191 от 10.04.2007г., акт 121, том І; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1075 от 23.03.2017г., акт 151, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3323 от 18.08.2016г., акт 86, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 17.04.2019г. до 17.00часа на 17.05.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.05.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СОНЯ МЕТОДИЕВА ШАРКОВА c тел. за призоваване: 0899/540944, на адрес: гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №25, ет.2. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ