ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. в 17:16 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
53322.00 лв.

Номер на публична продан:
0000851

Номер на изпълнително дело:
20177010400177

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "14-ти полк" №4, ет.2, ап.1

Площ:
101.99 кв.м.

Срок:
от 27.09.2017 до 27.10.2017

Дата на отваряне:
30.10.2017 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-177-17-27.09.2017-27.10.2017-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400177 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:НЕВЕНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.614.346.6.11, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 101,99кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 614, в поземлен имот: 04279.614.346, в сграда: 04279.614.346.6, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Прилежащи части: Склад №2; 1/2идеална част от Мазе №2А с площ от 4,60кв.м. и Таванско помещение №5 с площ от 17,76кв.м., както и 11,88%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.614.346.6.10, Под обекта: 04279.614.346.6.9;04279.614.346.6.8; 04279.614.346.6.7; 04279.614.346.6.6;04279.614.346.6.5, Над обекта: 04279.614.346.6.13;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк“ №4, ет.2, ап.1

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на първи жилищен етаж, в секция „А“ в жилищна сграда-блок ЖСК „Скаптопара“ в гр. Благоевград, построен върху държавна земя, представляваща парцел І, квартал: 101, по плана на гр. Благоевград, който апартамент се състои от: три стаи и кухня, със застроена площ от 101,99кв.м., ВЕДНО с прилежащите към апартамента СКЛАД №2 и 1/2ид.ч. от МАЗЕ №2 с площ от 4,60кв.м. и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №5 с площ от 17,76кв.м., КАКТО и 11,88%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: североизток – улица „14-ти полк“, югозапад – двор, югоизток – двор, северозапад – стълбищна клетка и апартамент №2 на ТОДОРА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА, съседи на склад №2: североизток – улица „14-ти полк“, югозапад – коридор, югоизток – склад №1 на ИВАН ДИМИТРОВ, северозапад – склад №3 на ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ и ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА, съседи на таванското помещение №5: североизток – коридор, югозапад – двор, югоизток – таванско помещение №6 на ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ и ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА, северозапад – таванско помещение №4 на МЛАДЕН СЛАТИНСКИ, при съседи на Мазе №2А: североизток – коридор, югозапад – свор, югоизток – мазе №3А на апартамент 3 и апартамент №5, северозапад – мазе №1А.

 

Начална цена 53 322лв./петдесет и три хиляди триста двадесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1999 от 06.06.2007г., акт 141, том ІI; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1818 от 05.05.2017г., акт 50, том ІI; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№1744 от 02.05.2017г., акт 81, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 27.09.2017г. до 17.00часа на 27.10.2017г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Първа Инвестиционна Банка“ АД, №BG51FINV91507115055035, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.10.2017г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТАСЕВ c тел. за призоваване: 0877/003032, на адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк“ №4, ет.2, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ