ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН

Дата на публикуване: 27.06.2018 г. в 08:42 ч.

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 1
Начална цена:
35268.00 лв.

Номер на публична продан:
0000852

Номер на изпълнително дело:
20137010400524

Вид на имота:
Магазин

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Пейо Яворов"

Площ:
64.54 кв.м.

Срок:
от 27.06.2018 до 27.07.2018

Дата на отваряне:
30.07.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-524-13-27.06.2018-27.07.2018-MAGAZIN-13.pdf

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 2
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 3
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 4
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 5
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400524 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ М.С.Ц. – 2 “ ООД с ЕИК: 101613060.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

МАГАЗИН с идентификатор: 04279.627.80.3.18 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 64,54кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 2,415% идеални части от общите части на сградата равни на 7,52кв.м. и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.В, ет.0, /обект Магазин А 1.1/

Начална цена 35 268лв. /тридесет и пет хиляди двеста шестдесет и осем лева./

Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1061 от 26.03.2014г., акт 110, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 27.06.2018г. до 17.00часа на 27.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.07.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИУС СИМЕОНОВ ЦОНЕВ – управител на длъжника “ М.С.Ц. – 2 “ ООД с ЕИК: 101613060 с тел. за връзка:0877/270620, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ