ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА

Дата на публикуване: 23.07.2020 г. в 12:39 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000854

Номер на изпълнително дело:
20127010400195

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Сандански

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 27.07.2020 до 27.08.2020

Дата на отваряне:
28.08.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-195-12-27.07.2020-27.08.2020-1SLED PR -2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДАЛНИ ЧАСТИ ОТ 5 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - НИВИ, ЛОЗЯ И ОВОЩНА ГРАДИНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400195 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:МАРИАНА ТЕМЕЛКОВА ЧОЧОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). 1/4(една четвърт)идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 5, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 005005. Съседи: 65334.6.317; 65334.5.4; 65334.5.1; 65334.5.17;

Адрес на имота: м. Могилата, землището на гр. Сандански

Начална цена 1 446лв./ хиляда четиристотин четиридесет и шест лева./

 

2). 1/4(една четвърт)идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.44.3, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 8 499кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 44, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 044003. Съседи: 65334.44.2; 65334.193.7; 65334.193.6; 65334.44.7; 65334.44.6; 65334.44.9; 65334.44.5; 65334.44.8; 65334.193.342;

Адрес на имота: м. Свинарника, землището на гр. Сандански

Начална цена 3 866лв. /три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева./

 

3). 1/4(една четвърт)идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.58.9, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 4 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 58, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 058009. Съседи: 65334.58.35; 65334.58.29; 65334.58.44; 65334.58.8; 65334.58.36;

Адрес на имота: м. Горни орман, землището на гр. Сандански

Начална цена 1 757лв. /хиляда седемстотин петдесет и седем лева./

 

4). 1/4(една четвърт)идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.115.40, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 115, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 115040. Съседи: 65334.115.59; 65334.115.41; 65334.115.44; 65334.115.45; 65334.115.39;

Адрес на имота: м. Ушите, землището на гр. Сандански

Начална цена 1 101лв. /хиляда сто и един лева./

 

5). 1/4(една четвърт)идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.80.4, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ от 4 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 80, по кадастралната карта на гр. Сандански. Номер по предходен план: 080004. Съседи: 65334.80.3; 65334.80.12; 65334.80.11; 65334.80.5; 65334.237.73;

Адрес на имота: м. Речичка река, землището на гр. Сандански

Начална цена 2 061лв./две хиляди и шестдесет и един лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№790 от 11.05.2012г., акт 62, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№788 от 11.05.2012г., акт 60, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№789 от 11.05.2012г., акт 61, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№791 от 11.05.2012г., акт 63, том І; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№792 от 11.05.2012г., акт 64, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 27.07.2020г. до 17.00часа на 27.08.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.08.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 20.00часа, на адрес:по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ