ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

Дата на публикуване: 28.08.2018 г. в 08:47 ч.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000856

Номер на изпълнително дело:
20177010400143

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Кожух" №5

Площ:
676.00 кв.м.

Срок:
от 28.08.2018 до 28.09.2018

Дата на отваряне:
01.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-143-17-28.08.2018-28.09.2018-4-PETRICH.pdf

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 2
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 3
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 4
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 5
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 6
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 7
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 8
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 9
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА 1/2 ИД.Ч. ОТ КЪЩА, ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400143 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ШАЙКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 5/12(пет дванадесети) идеални части отПоземлен имот с идентификатор: 56126.601.3623, с площ 676,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 503,3623, квартал: 27, парцел: XI, Съседи на поземления имот: 56126.601.513, 56126.601.514, 56126.601.515, 56126.601.503, 56126.601.222, 56126.601.504.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5

Начална цена 6 703лв./шест хиляди седемстотин и три лева./

 

II). 1/2(една втора) идеална част отСграда с идентификатор: 56126.601.3623.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ: 74,00кв.м., , ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, по кадастралната карта на гр. Петрич, Брой етажи: 1, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: няма. Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5

Подробно описание Сграда имот с идентификатор: 56126.601.3623.1:

При огледа на място се установи че сградата с ид. 56126.601.3623.1 е изградена в северозападната част на имота и се състои от две самостоятелни сгради изградени на сключено застрояване. Сградата от източната страна представлява едноетажна масивна жилищна сграда. Сградата се състои от две стаи и входно антре. В сградата има Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние за основен ремонт. По данни на длъжника сградата е изградена през 1952г. Другата сграда е изградена в западната част и се състои от гараж в северозападната част и зад гаражна стая в югозападната част. Сградата е едноетажна масивна. Гаража е със застроена площ при замерване на място то 17,40кв.м. Задгаражната стая е със застроена площ при замерване на място от 10,00кв.м. и представлява едно еднообемно помещение. Има изградена Ел. инсталация.По данни на длъжника сграда е изградена през 1975г.

Начална цена 5 816лв./пет хиляди осемстотин и шестнадесет лева./

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.3623.2.3, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 105,00 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: 1/3идеална част от общите на сградата; Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.3623.2.2, над обекта: няма.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.3

Забележка: СъгласноРешение№275 за развод от 08.12.2015г. на Районен съд – Петрич, жилище с идентификатор: 56126.601.3623.2.3 е с предоставено право за ползване на ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА ХОТИНОВА – ШАЙКОВА.

 

Начална цена 46 269лв./четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и девет лева./

 

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.4, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 8,75 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.5, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0

Начална цена 3 176лв./три хиляди сто седемдесет и шест лева./

 

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.7, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 15,18 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.6, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0

Начална цена 5 510лв./пет хиляди петстотин и десет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№472 от 17.03.2017г., акт 28, том І; 2. СъгласноРешение№275 за развод от 08.12.2015г. на Районен съд – Петрич, жилище с идентификатор: 56126.601.3623.2.3 е с предоставено право за ползване на ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА ХОТИНОВА – ШАЙКОВА.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 28.08.2018г. до 17.00часа на 28.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 01.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ШАЙКОВ с тел. за призоваване: 0882/881795, на адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ