ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ

Дата на публикуване: 21.10.2019 г. в 08:17 ч.

ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 1
Начална цена:
12910.00 лв.

Номер на публична продан:
0000857

Номер на изпълнително дело:
20117010400657

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Долна Градешница

Площ:
44.82 кв.м.

Срок:
от 21.10.2019 до 21.11.2019

Дата на отваряне:
22.11.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-657-11-28.10.2019-28.11.2019-KAFE-23.pdf

ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 2
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 3
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 4
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 5
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 6
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 7
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 8
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400657 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА длъжника:ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

КАФЕ – АПЕРИТИВ “, с площ от 44,82кв.м., представляващ постройка №9, построен в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №ІІ, планоснимачен №75, квартал 21 А, по кадастралния план на с. Долна Градешница, общ. Кресна, обл. Благоевград, при съседи: изток, запад, север и юг – общински имоти. ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: с. Долна Градешница;

Забележка:За Кафе-аперитива има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №02/08.02.2005г. на Гл. Архитект на Община Кресна

 

Подробно описание на имота: КАФЕ – АПЕРИТИВА се намира в с. Долна Градешница, на главен път Е79. Районът е с изградени заведения за обществено хранене. Сградата е едноетажна, масивна, с тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е едноскатен, дървен, с керемиди. Външните стени- откъм пътя са с декоративни тухли, а останалите с пръскане мазилка. Дограмата е дървена, входна врата –дървена. От западната страна на сградата, навътре в парцела е изградена външна тоалетна с покрив- дървен, скатен; стени- тухлени с външна пръскана мазилка. Заведението се състои от зала с изграден барплот и кухня. Залата е с под – циментова замазка и ламинат, стени на Н= 1,00м. дървен фазер, а останалата част от варова мазилка и латекс; таван- дървен гредоред с дървена обшивка. Барът е с под-циментова замазка и ботекс, стени- обшивка с ПВЦ- плоскости; таван- дървен гредоред с дървена обшивка. Кухнята е с под-циментова замазка и ботекс, стени на Н2,00м. от шпакловка и блажна боя, а останалата част –шпакловка и латекс; таван-дървен гредоред с дървена обшивка. Тоалетната е с под и , стени – епоксидна смола; таван-дървена обшивка, врата талашитена. Тоалетната е оборудвана с фаянсово седало с казанче, писоар и мивка с батерия. На покрива на сградата има монтиран 120 л. бойлер със слънчев панел. Към заведението върху общински терен е изградена тераса с площ от 35кв.м., която е с дървен навес с керемиди и дървена обшивка, а по външни контури с дървен парапет. Обектът е с изградени и функционираши ВиК и Ел. инсталации.

 

 

Начална цена 12 910лв./дванадесет хиляди деветстотин и десет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2360 от 23.11.2011г., акт 94, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Сандански

от 9.00часа на 21.10.2019г. до 17.00часа на 21.11.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.11.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Сандански.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ, тел.за връзка: 0877/144191, 0892/371644, на адрес: с. Долна Градешница;

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ