ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ

Дата на публикуване: 22.01.2018 г. в 18:01 ч.

ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 1
Начална цена:
17025.00 лв.

Номер на публична продан:
0000857

Номер на изпълнително дело:
20117010400657

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Долна Градешница

Площ:
44.82 кв.м.

Срок:
от 23.01.2018 до 23.02.2018

Дата на отваряне:
26.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-657-11-23.01.2018-23.02.2018-19.pdf

ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 2
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 3
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 4
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 5
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 6
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 7
ПРОДАЖБА НА КАФЕ - АПЕРИТИВ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400657 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА длъжника:ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

КАФЕ – АПЕРИТИВ “, с площ от 44,82кв.м., представляващ постройка №9, построен в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №ІІ, планоснимачен №75, квартал 21 А, по кадастралния план на с. Долна Градешница, общ. Кресна, обл. Благоевград, при съседи: изток, запад, север и юг – общински имоти. ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: с. Долна Градешница;

 

Забележка:За Кафе-аперитива има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №02/08.02.2005г. на Гл. Архитект на Община Кресна

 

Начална цена 17 025лв. /седемнадесет хиляди и двадесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2360 от 23.11.2011г., акт 94, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Сандански

от 9.00часа на 23.01.2018г. до 17.00часа на 23.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Райфайзен банк българия” ЕАД,IBAN: BG98RZBB91551031697001, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Сандански.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЕСТОВ, тел.за връзка: 0892/371644, на адрес: с. Долна Градешница;

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ