ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 07.03.2018 г. в 08:37 ч.

ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
95281.00 лв.

Номер на публична продан:
0000859

Номер на изпълнително дело:
20177010400219

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Даскал Козарев" №14, ет.2

Площ:
108.79 кв.м.

Срок:
от 07.02.2018 до 07.03.2018

Дата на отваряне:
08.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-219-17-07.02.2018-07.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400219 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:ИВАН НИКОЛОВ ДЕНИКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 108,79кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.1203, в сграда: 65334.300.1203.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: Северното Мазе и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.1203.1.4; Под обекта: 65334.300.1203.1.1; Над обекта: 65334.300.1203.1.5;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.2

Описание по стар идентификатор: ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 108,79кв.м., находящ се на втори жилищен етаж от южната секция на четириетажната масивна жилищна сграда с административен адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, построена в УПИ ІХ, квартал 69, по регулационния план на гр. Сандански, одобрен със Заповед №3615 от 27.07.1956г. с площ на имота от 556,00кв.м., при съседи на имота: от три страни улица и УПИ Х от същия квартал, ВЕДНО със СЕВЕРНОТО МАЗЕ,при съседи на мазето: двор и гаража на КОСТАДИН КОЦАЛОВ, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 95 281лв./деветдесет и пет хиляди двеста осемдесет и един лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1338 от 07.06.2006г., акт 149, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2709 от 05.09.2008г., акт 189, том ІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1326 от 02.06.2016г., акт 129, том І; 4.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1252 от 13.06.2017г., акт 98, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 07.02.2018г. до 17.00часа на 07.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕНИКОВ с тел. за призоваване: 0898/676110, на адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ