ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 25.07.2019 г. в 08:32 ч.

ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
85096.00 лв.

Номер на публична продан:
0000859

Номер на изпълнително дело:
20177010400219

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Даскал Козарев" №14, ет.2

Площ:
108.79 кв.м.

Срок:
от 26.07.2019 до 26.08.2019

Дата на отваряне:
27.08.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-219-17-26.07.2019-26.08.2019-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400219 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:ИВАН НИКОЛОВ ДЕНИКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 108,79кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.1203, в сграда: 65334.300.1203.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части:Северното Мазе и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.1203.1.4; Под обекта: 65334.300.1203.1.1; Над обекта: 65334.300.1203.1.5;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.2

Описание по стар идентификатор: ЮГОЗАПАДЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 108,79кв.м., находящ се на втори жилищен етаж от южната секция на четириетажната масивна жилищна сграда с административен адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, построена в УПИ ІХ, квартал 69, по регулационния план на гр. Сандански, одобрен със Заповед №3615 от 27.07.1956г. с площ на имота от 556,00кв.м., при съседи на имота: от три страни улица и УПИ Х от същия квартал, ВЕДНО със СЕВЕРНОТО МАЗЕ,при съседи на мазето: двор и гаража на КОСТАДИН КОЦАЛОВ, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.3: Самостоятелния обект се намира на трети етаж, втори жилищен от пететажна жилищна сграда с приземен етаж и четири жилищни етажа, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет – дървен ажурен на метална конструкция и метална ръкохватка. Входна врата – метална. Сградата се намира в центъра на града в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда, мястото е транспортно достъпно. Районът и застроен предимно с жилищни сгради – ниско застрояване. Сградата се намира на около сто метра северозападно от Културния дом и площад „България”. По данни на длъжника сградата е изградена през 1980г.

Самостоятелния обект се състои от: дневна, две спални, трапезария с кухненски бокс, баня, тоалетна, килер, коридор и две тераси към двете спални от северозапад и към трапезарията от югозапад. Всички помещения са с под – дървена дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени в кухненския бокс – фаянс. Банята е с под – теракота, стени на Н=1,80м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Има изградена стоманобетонни мивка облицована с фаянс. Тоалетната е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Килера е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата към трапезарията е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Терасата е остъклена с дограма от метални профили. Терасата към спалните е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Терасата е остъклена с алуминиева дограма. Входна врата – дървена, вътрешни врати – на дневната, банята, тоалетната и килера – шпервани, на двете спални - алуминиева. Дограма – на спалните - алуминиева, а останалата – двукатна дървена. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации, същият е в добро общо състояние без видими дефекти.

Северното мазе се намира в приземния етаж на сградата и при замерване на място е с полезна площ от 28.00кв.м. същото е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма – еднокатна дървена. Врата – шпервана.

 

Начална цена 85 096лв./осемдесет и пет хиляди и деветдесет и шест лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1338 от 07.06.2006г., акт 149, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2709 от 05.09.2008г., акт 189, том ІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1326 от 02.06.2016г., акт 129, том І; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1888 от 23.08.2018г., акт 8, том IІ; 5.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1252 от 13.06.2017г., акт 98, том І; 6.Възбрана, в полза на НАП, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1919 от 01.09.2017г., акт 132, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 26.07.2019г. до 17.00часа на 26.08.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.08.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕНИКОВ с тел. за призоваване: 0898/676110, на адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ