ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 14.12.2017 г. в 17:24 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
39899.00 лв.

Номер на публична продан:
0000863

Номер на изпълнително дело:
20177010400235

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Иконом Чучулайн"

Площ:
37.99 кв.м.

Срок:
от 15.12.2017 до 15.01.2018

Дата на отваряне:
16.01.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-235-17-15.12.2017-15.01.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400235НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжникa: РОСЕН ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ и ипотекарния длъжник: ГАБРИЕЛА РУСЕВА ЗЛАТЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3892.1.11, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 37,99кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3892, в сграда: 02676.501.3892.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Заедно с 2,188% идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,93 кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.501.3892.1.12; 02676.501.3892.1.10; Под обекта: 02676.501.3892.1.8; Над обекта: 04279.614.204.1.29;

Адрес на имота: гр. Банско, ул. “Иконом К. Чучулайн“, ет.1, ап.10А

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №10А,находящ се на І /над партер/ етаж със застроена площ от 47,70кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, антре, баня с тоалетна и тераса, при съседи: апартамент №10, апартамент №9А, улица, стълбище и коридор, отгоре апартамент №21А и отдолу – апартамент №5А, заедно с 2,188% идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,93 кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, находящ се в АПАРТАМЕНТНА СГРАДА със застроена площ от 615кв.м. и разгъната застроена площ от 1720кв.м., построена в УПИ ІІІ – 176, 178 от квартал 265 по плана на гр. Банско, с площ за имота от 1438кв.м., при съседи на имота съгласно скица: от две страни улица, УПИ ІV – 177, УПИ ІХ, УПИ ХІ – 178 и УПИ ІІ – 175.

 

Начална цена 39 899лв./тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№7548 от 22.12.2006г., акт 68, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5041 от 14.12.2016г., акт 99, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№394 от 13.02.2015г., акт 54, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 15.12.2017г. до 17.00часа на 15.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.01.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес :гр. Банско, ул. “Иконом К. Чучулайн“, ет.1, ап.10А .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ