ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 29.11.2018 г. в 11:41 ч.

Няма изображение
Начална цена:
21055.00 лв.

Номер на публична продан:
0000863

Номер на изпълнително дело:
20177010400235

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Иконом Чучулайн"

Площ:
37.99 кв.м.

Срок:
от 14.11.2018 до 14.12.2018

Дата на отваряне:
17.12.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-235-17-14.11.2018-14.12.2018-5.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400235НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжникa: РОСЕН ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ и ипотекарния длъжник: ГАБРИЕЛА РУСЕВА ЗЛАТЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3892.1.11, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 37,99кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3892, в сграда: 02676.501.3892.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Заедно с 2,188% идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,93 кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.501.3892.1.12; 02676.501.3892.1.10; Под обекта: 02676.501.3892.1.8; Над обекта: 04279.614.204.1.29;

Адрес на имота: гр. Банско, ул. “Иконом К. Чучулайн“, ет.1, ап.10А

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №10А,находящ се на І /над партер/ етаж със застроена площ от 47,70кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, антре, баня с тоалетна и тераса, при съседи: апартамент №10, апартамент №9А, улица, стълбище и коридор, отгоре апартамент №21А и отдолу – апартамент №5А, заедно с 2,188% идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,93 кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, находящ се в АПАРТАМЕНТНА СГРАДА със застроена площ от 615кв.м. и разгъната застроена площ от 1720кв.м., построена в УПИ ІІІ – 176, 178 от квартал 265 по плана на гр. Банско, с площ за имота от 1438кв.м., при съседи на имота съгласно скица: от две страни улица, УПИ ІV – 177, УПИ ІХ, УПИ ХІ – 178 и УПИ ІІ – 175.

 

Начална цена 21 055лв./двадесет и една хиляди и петдесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№7548 от 22.12.2006г., акт 68, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5041 от 14.12.2016г., акт 99, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№394 от 13.02.2015г., акт 54, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.11.2018г. до 17.00часа на 14.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.12.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес :гр. Банско, ул. “Иконом К. Чучулайн“, ет.1, ап.10А .

Връзка с лице за оглед на имота: ЙОРДАНА РАЙКОВА - тел. 0887 517833 

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ