ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 17.03.2020 г. в 09:56 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
90270.00 лв.

Номер на публична продан:
0000865

Номер на изпълнително дело:
20097010400629

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Добринище

Адрес:
ул. "Христо Смирненски" №20

Площ:
419.00 кв.м.

Срок:
от 13.03.2020 до 13.04.2020

Дата на отваряне:
14.04.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-629-09-13.03.2020-13.04.2020-22.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400629 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:МАРИЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 21498.350.167, с площ от 419кв.м. по кадастралната карта на гр. Добринище, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор: 21498.350.167.1, със застроена площ от 86,00кв.м., по кадастралната карта на гр. Добринище

Адрес на имота:гр. Добринище, ул.” Христо Смирненски ”, №20

Поземленият имот е в урбанизираната територията на гр.Добрнище с 16м. лице към ул.” Христо Смирненски”. В югоизточната част на поземления имот има изградени стопанска постройка, която не е предмет на публичната продан. В западната част на имота откъм улицата е изграден масивен гараж, който е инкорпориран към къщата и също не е предмет на публичната продан.

Сградата представлява масивна двуетажна къща с обособен тавански етаж .

- Първият етаж се състои от входно антре, санитарен възел, коридор, ниша, две мазета и дневна с кухненски бокс. Достъпът към втория етаж е осигурен посредством вътрешна стълба от масивно дърво, без входна врата.

-Вторият етаж се състои от коридор, две спални, дневна, санитарен възел, кухненски бокс с ниша. От нишата на кухненският бокс е осигурен достъп до тавана, посредством вътрешна стълба от масивно дърво.

-На тавана са обособени коридор, три самостоятелни помещения с височина 2,20м., с излаз към две тераси и санитарен възел.

 

Началната цена на имота е 90 270лв./деветдесет хиляди двеста и седемдесет лева/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1.ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вписана в службата по вписвания гр. Разлог, вх.рег.№5967, акт №182, том ХХVІ, дело №5457 от 21.07.2008г. ; вх.рег.№4110, акт№69, том ІІ ; ЗАКОННА ИПОТЕКА с вх.рег.№3465, акт№44, том ХІV от 24.08.2005г.; 2. ВЪЗБРАНИ, наложени от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписани в службата по вписвания гр. Разлог, вх.рег.№6144, том ІІ, акт №93 от 05.11.2009г. и вх.рег.№6145, том ІІ, акт №94 от 05.11.2009г.; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог, вх.рег.№1744 от 09.05.2012г., акт№69, том І; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог, вх.рег.№2799 от 05.07.2018г., акт №8, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.РАЗЛОГ

от 09.00часа на 13.03.2020г. до 17.00часа на 13.04.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.04.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 17.00часа до 20.00часа, след предварителена уговорка с длъжника /пазач/: МАРИЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТЛОВА, тел. за връзка: 0899/953544,на адрес: гр. Добринище, ул.” Христо Смирненски ”, №20.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ