ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР

Дата на публикуване: 20.12.2017 г. в 19:02 ч.

ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 1
Начална цена:
96796.00 лв.

Номер на публична продан:
0000868

Номер на изпълнително дело:
20137010401183

Вид на имота:
Жилищна сграда

Местоположение:
Бистрица

Адрес:
общ. Благоевград, м. "Картала"

Площ:
371.00 кв.м.

Срок:
от 22.12.2017 до 22.01.2018

Дата на отваряне:
23.01.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1183-13-22.12.2017-22.01.2018-LAGER-10.pdf

ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 2
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 3
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 4
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 5
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 6
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 7
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 8
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 9
ПРОДАЖБА НА СГРАДА - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010401183 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ЕТ " ПРИМА ФР - ИЛИЯ РИЗОВ " с ЕИК: 101645649.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СГРАДА с идентификатор: 04217.929.10.6, Предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, Брой етажи: 1,с площ от 371,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04217. в кадастрален район: 929 в поземлен имот: 04279.929.10, но кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД18-79/05.08.2008г. ВЕДНО със съответното право на строеж върхумястото.

Адрес на имота: с. Бистрица, местността „Картала"

Описание по стар идентификатор: КОРПУС „1 А" - СРЕДНОШКОЛСКИ ЛАГЕР (НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО) от 1976г. със застроена площ от 400,00кв.м., при съсели съгласно документ за собственост: от всички страни гора, който недвижим имот съгласно представена скица №1302/04.09.2008г. от Община Благоевград е разположен в УПИ II,в кв. I по плана на местността „Ски център „Картала" в землището на село Бистрица, Община Благоевград.

 

Забележка: Подробно описание па сграда с идентификатор:04217.929.10.6:

СГРАДАТА е ДВУЕТАЖНА, масивна със сутерен - незавършено строителство, със стоманобетонни, греди. колони и плочи и частично изградени тухлени външни и на първо ниво вътрешни преградни стени, силно порутени. На второ ниво вътрешните преградни стени са разрушени. Сградата е без изграден покрив на бетонна плоча. Стоманобетонната конструкция е с дефекти. На второ ниво е изградена и тераса с ПЛОЩ при измерване на място от 58,00кв.м. всички нива със с под бетонна плоча, сутерена подложен бетон, таван -бетонна плоча. Достъпът до второ ниво се осъществява от първо ниво по вътрешна, стоманобетонна. двураменна стълба. Няма монтирани и не са налични монтирани врати и дограма. Няма изградена Ел. и ВиК инсталация. При замерване на място се установи че. застроената площ на сградата съответства на площта, посочена в издадената от СГКК Благоевград скица на сграда №15-30777-20.02.2014г., а именно с площ от 371.ООкв.м., а не както е посочено в документа за собственост - застроена площ от 400,00кв.м. Разгънатата застроена площ на сградата с включена тераса е от 800,00кв.м. По данни на длъжника сградата във вида в който е към настоящият момент е изградена през 1987г.

 

Начална цена 96 796лв. /деветдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.№3826 от 11.09.2008г. Акт №70, том ІV в Сл. по вписванията гр. Благоевград; 2.Възбрана, вписана с дв.вх.№5006 от 27.11.2013г. Акт №10, том ІII в Сл. по вписванията гр. Благоевград;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 22.12.2017г. до 17.00часа на 22.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.01.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ