ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ

Дата на публикуване: 02.11.2021 г. в 17:07 ч.

ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 1
Начална цена:
40687.00 лв.

Номер на публична продан:
0000870

Номер на изпълнително дело:
20137010400637

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Добринище

Адрес:
ул. "Хан Аспарух" №21

Площ:
98.00 кв.м.

Срок:
от 03.11.2021 до 03.12.2021

Дата на отваряне:
06.12.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-637-13-03.11.2021-03.12.2021-14.pdf

ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 6
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 7
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 8
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 9
ПРОДАЖБА НА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400637 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните на длъжници: 1.АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНГЬОВ, 2. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНГЬОВА и 3. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНГЬОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СГРАДА представляваща: Жилищна сграда - еднофамилна с площ: 98,00кв.м., с идентификатор: 21498.352.311.1, ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 352, в поземлен имот: 21498.352.311, по кадастралната карта на гр.Добринище. Брой нива на обекта:1;ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Добринище, ул. “Хан Аспарух“, №21а

Описание по стар идентификатор: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена на калкан в югозападната част на УПИ ІІІ, пл.№271, квартал 50, по плана на гр. Добринище, утвърден със Заповед №245 от 1990г. и №49 от 1997г., с площ за имота от 1 700кв.м., при съседи съгласно скица:улица, УПИ ІІ с пл.№264, УПИ ХV с пл.№264 и река, който УПИ е идентичен с половината от УПИ І с пл.№472, квартал 66, по плана на гр. Добринище от 1960г., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Забележка: Сградата е едноетажна, жилищна със сутерен, масивна конструкция със стоманобетонни, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Съгласно скица на сграда №16284 от 25.09.2013г. и при замерване на място, сградата е със застроена площ от 98.00кв.м. Жилищният етаж се състои от дневна, преходна от трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, килер, коридор и тераса от южната страна на сградата с достъп от дневната и едната спалня. Сутеренът се състои от две стаи, зимнично помещение и коридор. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в много добро общо състояние като жилищният етаж е след основен ремонт.

 

Начална цена 40 687лв./четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4264 от 27.06.2007г., акт 83, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2165 от 16.06.2017г., акт 143, том ІІ; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2489 от 20.06.2012г., акт 100, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2971 от 11.07.2013г., акт 191, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 03.11.2021г. до 17.00часа на 03.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.12.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНГЬОВ с тел. за призоваване: 0899/131596, на адрес: гр. Добринище, ул. “Хан Аспарух“, №21а.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ