ПРОДАЖБА НА КЪЩА

Дата на публикуване: 04.01.2018 г. в 13:47 ч.

ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 1
Начална цена:
56559.00 лв.

Номер на публична продан:
0000870

Номер на изпълнително дело:
20137010400637

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Добринище

Адрес:
ул. "Хан Аспарух" №21

Площ:
98.00 кв.м.

Срок:
от 05.01.2018 до 05.02.2018

Дата на отваряне:
06.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-637-13-05.01.2018-05.02.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400637 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните на длъжници: 1.АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНГЬОВ, 2. ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНГЬОВА и 3. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНГЬОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СГРАДА представляваща: Жилищна сграда - еднофамилна с площ: 98,00кв.м., с идентификатор: 21498.352.311.1, ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 352, в поземлен имот: 21498.352.311, по кадастралната карта на гр.Добринище. Брой нива на обекта:1;ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Добринище, ул. “Хан Аспарух“, №21а

Описание по стар идентификатор: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена на калкан в югозападната част на УПИ ІІІ, пл.№271, квартал 50, по плана на гр. Добринище, утвърден със Заповед №245 от 1990г. и №49 от 1997г., с площ за имота от 1 700кв.м., при съседи съгласно скица:улица, УПИ ІІ с пл.№264, УПИ ХV с пл.№264 и река, който УПИ е идентичен с половината от УПИ І с пл.№472, квартал 66, по плана на гр. Добринище от 1960г., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Забележка: Сградата е едноетажна, жилищна със сутерен, масивна конструкция със стоманобетонни, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Съгласно скица на сграда №16284 от 25.09.2013г. и при замерване на място, сградата е със застроена площ от 98.00кв.м. Жилищният етаж се състои от дневна, преходна от трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, килер, коридор и тераса от южната страна на сградата с достъп от дневната и едната спалня. Сутеренът се състои от две стаи, зимнично помещение и коридор. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в много добро общо състояние като жилищният етаж е след основен ремонт.

Начална цена 56 559лв. /петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4264 от 27.06.2007г., акт 83, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2971 от 11.07.2013г., акт 191, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 05.01.2018г. до 17.00часа на 05.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АСЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНГЬОВ с тел. за призоваване: 0899/131596, на адрес: гр. Добринище, ул. “Хан Аспарух“, №21а.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ