ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.02.2018 г. в 08:40 ч.

Няма изображение
Начална цена:
36769.00 лв.

Номер на публична продан:
0000873

Номер на изпълнително дело:
20137010400617

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ХК и СПА "Свети Иван"

Площ:
47.40 кв.м.

Срок:
от 19.02.2018 до 19.03.2018

Дата на отваряне:
20.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-617-13-19.02.2018-19.03.2018-2.pdf

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400617НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ДЕКЛАН МАЙКЪЛ МЕАГЪР и НОЛИЙН МЕАГЪР.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.176.118.6.11, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 47,40кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 176, в поземлен имот: 02676.176.118, в сграда: 02676.176.118.6, по кадастралната карта на гр.Банско. Прилежащи части: 10,92кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.176.118.6.12, Под обекта: 02676.176.118.6.1; 02676.176.118.6.2, Над обекта: 02676.176.118.6.21;

Административен адрес: гр. Банско, Хотелски комплекс и спа център „Свети Иван“ №118, бл.6, ет.2, ап.А11

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №11, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и една тераса, със застроена площ от 47,40кв.м., ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 8,93кв.м., или с обща площ от 56,33кв.м., находящ се на 2етаж, кота +2,85м. в блок 6, от Хотелския комплекс, при съседи: апартамент №12, коридор, алея, стълбище, двор и съответната част от правото на строеж върху описания по – горе, находящ се в Хотелски комплекс и спа център „Свети Иван“ /целия комплекс състоящ се от 8 блока/, с обща застроена площ 5 912кв.м., който е изграден, съгласно одобрени проекти и Решение за строеж №235/02.08.2006г. на главния архитект на Община Банско и въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване на строеж № СТ-12-1166 от 14 ноември 2008г. на ДНСК при МРРБ, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №176118, в местността „Свети Иван“, землището на гр. Банско, с площ от 12 095кв.м., който имот е образуван от ИМОТ №176106, с площ 1 361кв.м., ИМОТ №176107, с площ от 972кв.м. и ИМОТ № ІХ-102, с площ от 9 761кв.м., по плана на гр. Банско, при съседи на целия имот по скица: поземлен имот №103, от две страни улица и поземлен имот №12.

Забележка: За сградата има издадено Разрешение за ползване №СТ-12-1166 от 14.10.2008г. на ДНСК – София. За гореописания недвижим имот се дължи годишна такса подръжка в размер на 8.82евро с ДДС на квадратен метър.

 

Начална цена 36 769лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1541 от 31.03.2009г., акт 68, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1544 от 20.04.2015г., акт 36, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.02.2018г. до 17.00часа на 19.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “БАНКА ПИРЕОС“ АД сАдрес: Р. Гърция, гр. Атина, ул. „Америкис“, №4, действаща чрез клона си в Лондон „БАНКА ПИРЕОС“ АД – клон Лондон, чрез управителя на клон – гр. Банско СВЕТОСЛАВ МИЛЕВ, тел. за връзка: 0895/557993.

Картата за достъп до имота ще се съхранява на Рецепцията на фирмата менажираща комплекса „ АКЮРЪСИ АКТИВИТИС” ООД чрез управителя КАМЕЛИЯ МИЛЧОВА РАХОВА с тел. за връзка/ 0882/703411, на адрес: гр. Банско, Хотелски комплекс и спа център „Свети Иван“ №118, бл.6, ет.2, ап.А11.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ