ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. в 08:38 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
30470.00 лв.

Номер на публична продан:
0000874

Номер на изпълнително дело:
20177010400189

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №170, ет.2, ап.4

Площ:
83.83 кв.м.

Срок:
от 19.01.2018 до 19.02.2018

Дата на отваряне:
20.02.2018 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-189-17-19.01.2018-19.02.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400189НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ТОДОРА ТОДОРОВА ДИМОВА - СПАСОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.627.34.5.4, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 83,83кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.34, в сграда: 04279.627.34.5, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: Мазе №4 с площ от 7,85кв.м.; 11.4362%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.34.5.5, Под обекта: 04279.627.34.5.1, Над обекта: 04279.627.34.5.7;

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл.170, ет.2, ап.4

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №4, на втори етаж, бл.170, находящ се в ж.к. „Еленово“ на гр. Благоевград, състоящ се от три стаи и кухня със застроена площ от 83,83кв.м., ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 с площ от 7,85кв.м. и с 11,4362%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: апартамент №5.

 

Начална цена 30 470лв. /тридесет хиляди четиристотин и седемдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1057 от 06.03.2015г., акт 56, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2271 от 30.05.2017г., акт 104, том І;

Забележка: Върху гореописаният имот има учредено право на ползване в полза на родителите на длъжника - ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ и АТАНАСКА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА, до края на живота им заедно и поотделно, съгласно нотариален акт за дарение №198, том V, дело №1728 от 1994г. на нотариус при Районен съд – Благоевград – ИСКРА КУТЕВА, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Благоевград под №1551 от 01.12.1994г., том: 98, стр. 293

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 19.01.2018г. до 17.00часа на 19.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.02.2018г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АТАНАСА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА – майка на длъжника с тел. за призоваване: 073/896069; 0884/386836, на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл.170, ет.2, ап.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ