ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ)

Дата на публикуване: 03.04.2019 г. в 14:00 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 1
Начална цена:
21695.00 лв.

Номер на публична продан:
0000874

Номер на изпълнително дело:
20177010400189

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №170, ет.2, ап.4

Площ:
83.83 кв.м.

Срок:
от 22.03.2019 до 22.04.2019

Дата на отваряне:
23.04.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-189-17-22.03.2019-22.04.2019-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (ВЪРХУ АПАРТАМЕНТА ИМА УЧРЕДЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400189НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ТОДОРА ТОДОРОВА ДИМОВА - СПАСОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.627.34.5.4, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 83,83кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.34, в сграда: 04279.627.34.5, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: Мазе №4 с площ от 7,85кв.м.; 11.4362%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.34.5.5, Под обекта: 04279.627.34.5.1, Над обекта: 04279.627.34.5.7;

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл.170, ет.2, ап.4

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №4, на втори етаж, бл.170, находящ се в ж.к. „Еленово“ на гр. Благоевград, състоящ се от три стаи и кухня със застроена площ от 83,83кв.м., ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4 с площ от 7,85кв.м. и с 11,4362%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: апартамент №5.

 

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.627.34.5.4

Апартамента се намира на втори етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет – метален ажурен с дървена ръкохватка. Входна врата – метална. Сградата се намира в ж.к. „Еленово” трета оценителска зона в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сграда – едропанелна конструкция. Сградата се намира на около триста метра от супермаркет „Валан”. По данните на третото лице сградата е построена през 1985г.

Апартамента се състои от дневна, две спални, кухня, баня с тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор и две тераси към дневната и кухнята. Дневната и двете спални са с под – талашитени плоскости, стени – шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс, в спалнята от север по стени – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част – шпакловка и латекс. Кухнята и коридора са с под – циментова замазка и балатум, частично - талашитени плоскости, стени на Н=1,20м. – облицовка с шперплат, частично в кухнята – фаянс, а останалата част в кухнята – шпакловка и латекс, коридора – шпакловка и тапети. В кухнята е изградена бетонна мивка. Банята и тоалетната са с под – теракота, стени и таван – блажна боя. Мокрото помещение е с под – обикновена мозайка, стени и таван – блажна боя. Терасата към дневната е с под – обикновена мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс, парапет – метален ажурен с монтирано стъкло. Терасата към кухнята е с под – циментова замазка стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет от плътни панелни елементи. Същата е остъклена с дограма от винкелови профили. Входна и вътрешни врата – талашитени. На входа и монтирана и втори врата – метална. Дограма – двукатна дървена. Апартамента има изградени и функциониращи Ел и ВиК инсталации. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Мазето е с под – циментова замазка, стени - вътрешни от преградни панелни елементи, външни - ограждащи стоманобетонни, таван – бетонна плоча. има изградена осветителна инсталация. дограма – еднокатна дървена. Входна врата – талашитена.

 

Начална цена 21 695лв. /двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1057 от 06.03.2015г., акт 56, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2271 от 30.05.2017г., акт 104, том І;

ВАЖНО: Върху гореописаният имот има учредено право на ползване в полза на родителите на длъжника - ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ и АТАНАСКА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА, до края на живота им заедно и поотделно, съгласно нотариален акт за дарение №198, том V, дело №1728 от 1994г. на нотариус при Районен съд – Благоевград – ИСКРА КУТЕВА, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Благоевград под №1551 от 01.12.1994г., том: 98, стр. 293

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 22.03.2019г. до 17.00часа на 22.04.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.04.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АТАНАСА СЕРГЕЕВА ГЕОРГИЕВА – майка на длъжника с тел. за призоваване: 073/896069; 0884/386836, на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл.170, ет.2, ап.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ