ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 25.09.2017 г. в 08:03 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
6449.00 лв.

Номер на публична продан:
0000875

Номер на изпълнително дело:
20167010400287

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Илинден" №18, ет.1

Площ:
95.80 кв.м.

Срок:
от 25.09.2017 до 25.10.2017

Дата на отваряне:
26.10.2017 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-287-16-25.09.2017-25.10.2017-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/6 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400287НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по изпълнителното дело/придобит по наследство/:КРУМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/6(една шеста) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.610.245.1.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и десет точка двеста четиридесет и пет точка едно точка едно), с предназначение „Жилище, апартамент“, който обект попада в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.245 ( нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестотин и десет точка двеста четиридесет и пет), находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 година на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, вписан с административен адрес: град Благоевград, улица „Илинден“ №18 (осемнадесет), етаж 1 (едно), ВЕДНО с две зимнични помещения откъм югозапад, 1/2 (една втора) идеална част от тавана откъм югозапад, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници (съседи): на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 04279.610.245.1.2, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост представлява: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда, построена в парцел X (десети), планоснимачен №370 (триста и седемдесет), квартал 16 (шестнадесет) по плана на град Благоевград, при съседи на парцела: наследници на Войн Стамболийски, улица, Александър Войнов и ЖСК, ВЕДНО с две зимнични помещения откъм югозападната страна на сградата с изглед към улица „Илинден“ и 1/2 (една втора) идеална част от тавана с ползване откъм югозападната част.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №18, ет.1

 

Начална цена 6 449лв./шест хиляди четиристотин четиридесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1911 от 23.04.2015г., акт 105, том І; 2. Договор за цесия, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2300 от 01.06.2016г., акт 118, том І; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2806 от 30.06.2016г., акт 167, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.09.2017г. до 17.00часа на 25.10.2017г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.10.2017г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРУМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с тел. за призоваване: 0882/707075, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №18, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ