ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 15.02.2018 г. в 09:09 ч.

Няма изображение
Начална цена:
5804.00 лв.

Номер на публична продан:
0000875

Номер на изпълнително дело:
20167010400287

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Илинден" №18, ет.1

Площ:
95.80 кв.м.

Срок:
от 15.02.2018 до 15.03.2018

Дата на отваряне:
16.03.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-287-16-15.02.2018-15.03.2018-2.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400287НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по изпълнителното дело/придобит по наследство/: КРУМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/6(една шеста) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.610.245.1.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и десет точка двеста четиридесет и пет точка едно точка едно), с предназначение „Жилище, апартамент“, който обект попада в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.245 ( нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестотин и десет точка двеста четиридесет и пет), находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 година на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, вписан с административен адрес: град Благоевград, улица „Илинден“ №18 (осемнадесет), етаж 1 (едно), ВЕДНО с 1/6(една шеста) идеална част от две зимнични помещения откъм югозапад, 1/12 (една дванадесета) идеална част от тавана откъм югозапад, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници (съседи): на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 04279.610.245.1.2, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост представлява: 1/6(една шеста) идеална част от ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от Двуетажна жилищна сграда, построена в парцел X (десети), планоснимачен №370 (триста и седемдесет), квартал 16 (шестнадесет) по плана на град Благоевград, при съседи на парцела: наследници на Войн Стамболийски, улица, Александър Войнов и ЖСК, ВЕДНО с 1/6(една шеста) идеална част от две зимнични помещения откъм югозападната страна на сградата с изглед към улица „Илинден“ и 1/12 (една дванадесета) идеална част от тавана с ползване откъм югозападната част.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №18, ет.1

 

Начална цена 5 804лв./пет хиляди осемстотин и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1911 от 23.04.2015г., акт 105, том І; 2. Договор за цесия, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2300 от 01.06.2016г., акт 118, том І; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2806 от 30.06.2016г., акт 167, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 15.02.2018г. до 17.00часа на 15.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.03.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРУМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ с тел. за призоваване: 0882/707075, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №18, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ