ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ВЕДНО С 2/12 (две дванадесети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА

Дата на публикуване: 07.02.2019 г. в 18:28 ч.

Няма изображение
Начална цена:
32022.00 лв.

Номер на публична продан:
0000876

Номер на изпълнително дело:
20177010400258

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Славянска" №43, ет.1

Площ:
60.00 кв.м.

Срок:
от 08.02.2019 до 08.02.2019

Дата на отваряне:
11.03.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-258-17-08.02.2019-08.03.2019-5.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. Дело №20177010400258 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ГЕРГАНА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА и ипотекарния длъжник: НАТАЛИЯ ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.611.40.1.1,представляващ: Жилище, апартамент с площ от 60,00кв.м., Брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 611, в поземлен имот: 04279.611.40, в сграда: 04279.611.40.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: 1/2идеална част от Зимничния етаж на източния калкан КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.611.40.1.2;

Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 60,00кв.м. От ИЗТОЧНИЯ КАЛКАН НА ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в УПИ V-914,915, квартал 34, по регулационния план на ІІІ-ти микрорайон на гр. Благоевград, ВЕДНО с 1/2ид.ч. от общите части на източния калкан на сградата и 1/2ид.ч. от ЗИМНИЧНИЯ ЕТАЖ на източния калкан.

 

2). 2/12идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 04279.611.39,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 248,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:611, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 914, квартал: 34, парцел: 5, Съседи: 04279.611.37; 04279.611.41; 04279.611.40; 04279.603.195; 04279.611.38

Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43 - а

3). 2/12идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 04279.611.40,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 255,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:611, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 915, квартал: 34, парцел: 5, Съседи: 04279.611.39; 04279.611.41; 04279.611.42; 04279.603.195

Административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43

 

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.611.40.1.1

Етажа се намира на първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с тухлени външни и вътрешни ограждащи стени, дървен гредоред и частични стоманобетонни елементи. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под циментова замазка и блажна боя, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входна врата – дървена. Етажа се състои от две стаи, баня с тоалетна, входно антре, коридор и тераса към стаята от юг. Двете стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс, стаята от юг тавана е частично обрушен. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входното антре е с под – дървено дюшеме, стени - частично на Н=2,00м. и Н=1,50м. – облицовка от шперплат, а останалата част и таван – варова мазилка и латекс. Коридора е с под – циментова замазка, стени – частично на Н=1,50м. – облицовка от шперплат, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Терасата е остъклена с дограма от винкелови профили. В етажа има Ел. и ВиК инсталации. Дограма – частично – еднокатна дървена, частично – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна – шпервана. Етажа е в задоволително общо състояние за ремонт.

Подробно описание на мазето

Мазето се намира в северната част на сградата и е с полезна площ при замерване на място от 13,50кв.м., същото е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка – частично обрушена, таван – обшивка от плосктости от шперплат. В обема на мазето е обособен санитарен възел със стени от фаянс. Дограма – еднокатна дървена. Има изградени Ел и ВиК инсталации. Входна врата – дървена.

 

 

Обща начална цена 32 022лв./тридесет и две хиляди и двадесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1293 от 28.04.2010г., акт 118, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3270 от 17.07.2017г., акт 128, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 08.02.2019г. до 17.00часа на 08.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.03.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕРГАНА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА и НАТАЛИЯ ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА с ЕГН: 8107120074 с тел. за призоваване: 0876/154214, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №43.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ