ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 08.02.2018 г. в 09:17 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
30120.00 лв.

Номер на публична продан:
0000879

Номер на изпълнително дело:
20177010400266

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Покровник

Площ:
590.00 кв.м.

Срок:
от 08.02.2018 до 08.03.2018

Дата на отваряне:
09.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-266-17-08.02.2018-08.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400266 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице:ГАЛИНА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНСКА и на длъжниците по делото: БОРИС ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНСКИ и СВЕТЛИНА ДАНАИЛОВА ВЕСЕЛИНСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ, пл.№47 в кв.6А, по действащия застроително – регулационен и кадастрален план на с. Покровник, община Благоевград, одобрен със Заповед №607/08.05.1991г. и ЧИЗРП, одобрено със Заповед №211/23.04.1997г., целия с площ по документ за собственост от 590,00кв.м., при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: УПИ VІ – 45, УПИ V – 306, УПИ Х – 46, УПИ VІІІ – 56 и улица, и съседи по документ за собственост: улица, Славейко Веселински, Владо Олев и Иван Шарков, който урегулиран поземлен имот съгласно Удостоверение за идентичност с изх.№648/06.11.2012г., издадено от Община Благоевград е идентичен на УПИ /парцел/ ХІV, пл.№47, кв. 10 по неодобрения застроителен план на с. Покровник от 1988г., а по плана на с. Покровник от 1983г. представляващ парцел V, пл.№47 в квартал 5, ВЕДНО с изградения в имотаВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, с декларирана площ 87,00кв.м., изграден откъм СЕВЕРОЗАПАДНАТА СТРАНА на ТРИЕТАЖНАТА КАЛКАННА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата. Административен адрес: с. Покровник, общ. Благоевград.

-Етажа се намира на втори етаж от триетажна масивна жилищна сграда. Етажа е със светла площ при замерване на място от 95.50кв.м. и се състои от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, коридор и две тераси, едната от югоизток с достъп от кухнята и едната спалня и другата от северозапад с достъп от дневната и другата спалня. Етажа има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същият е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 30 120лв./тридесет хиляди сто и двадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1212 от 02.09.1997г., акт 21, том ІІ; 2. Подновяване на ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5659 от 30.08.2007г., акт 38, том ІІ; 3. Подновяване на ипотека в полза на “Банка ДСК” ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3723 от 15.08.2017г., акт 82, том ІIІ;3. Договорна ипотека в полза наВива КредитООД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№200 от 29.01.2014г., акт 13, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№347 от 29.01.2015г., акт 17, том І; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2768 от 10.06.2015г., акт 117, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 08.02.2018г. до 17.00часа на 08.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИС ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНСКИ с тел. за връзка и оглед: с трето лице ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – 0895/537344, на адрес:с. Покровник, общ. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №10.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ