ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 09.10.2019 г. в 14:37 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
65051.00 лв.

Номер на публична продан:
0000880

Номер на изпълнително дело:
20177010400267

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Менча Кърничева" №19, ет.1, ап.1

Площ:
112.00 кв.м.

Срок:
от 11.10.2019 до 11.11.2019

Дата на отваряне:
12.11.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-267-17-11.10.2019-11.11.2019-AP.BLG-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400267 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „СТРУМА ИНВЕСТ 2014“ ЕООД с ЕИК: 101619145.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.615.37.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 112,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 615, в поземлен имот: 04279.615.37, в сграда: 04279.615.37.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.615.37.1.2; ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №19, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда, построена върху УПИ ІІ с пл.№613 в кв.121, по плана на втори микрорайон на гр. Благоевград, при съседи на имота: АЛЕКСАНДЪР ДОСКОВ, ЛЮБЕН БУМБАРОВ, ПАНДО СТОЯНОВ и улица, ВЕДНО с 1/4идеална част от ТАВАНА и 1/4идеална част от ЗИМНИЧНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, находящи се в същата жилищна сграда, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.615.37.1.1: Самостоятелния обект се намира на първи етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени на нивото на етажа са изпълнени с пръскана мазилка. Сградата се намира на около сто метра югозападно от сградата на РДВР – Благоевград и Трето основно училище „Димитър Талев“. По данни на съседи сградата е надстроена и пристроена през 1987г. Самостоятелния обект се състои от: пет стаи, от които четири преходни, баня с тоалетна, коридор и тераса към стаята от югоизточната страна на сградата, включена в обема на стаята. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Водомер – дефектирал. По време на описа на самостоятелния обект се установи, че Ел. захранването е спряно. Самостоятелния обект е в добро общо състояние без видими дефекти.

Подробно описание на 1/4ид.ч. от Тавана :При огледа на място се установи, че длъжника ползва, обособена част от таванското помещение, находящо се в североизточната част на тавана с полезна площ при замерване на място от 17,00кв.м. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата – шпервана, демонтирана. Достъпът до помещение се осъществява по коридор с монтирана врата към стълбищната площадка. Подробно описание на 1/4ид.ч. от Зимничното помещение: При огледа на място се установи, че длъжника ползва, обособена Зимничното помещение находящо се в югозападната част, с полезна площ при замерване на място от 12,20кв.м. Има изградени бетонна мивка, облицована с фаянс и камина. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма – еднокатна дървена. Входна врата – шпервана.

 

Начална цена 65 051лв./шестдесет и пет хиляди и петдесет и един лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3399 от 01.10.2009г., акт 140, том IІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3488 от 02.08.2017г., акт 141, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 11.10.2019г. до 17.00часа на 11.11.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД,IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.11.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: АИДА КАЛИНОВА ХРИСТОВА с тел. за връзка: 0887/742144,на адрес: гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №19, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ