ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 08.02.2018 г. в 09:09 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
107945.00 лв.

Номер на публична продан:
0000880

Номер на изпълнително дело:
20177010400267

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Менча Кърничева" №19, ет.1, ап.1

Площ:
112.00 кв.м.

Срок:
от 08.02.2018 до 08.03.2018

Дата на отваряне:
09.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-267-17-08.02.2018-08.03.2018-AP. BLG-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400267 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „СТРУМА ИНВЕСТ 2014“ ЕООД с ЕИК: 101619145.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.615.37.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 112,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 615, в поземлен имот: 04279.615.37, в сграда: 04279.615.37.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.615.37.1.2; ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №19, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда, построена върху УПИ ІІ с пл.№613 в кв.121, по плана на втори микрорайон на гр. Благоевград, при съседи на имота: АЛЕКСАНДЪР ДОСКОВ, ЛЮБЕН БУМБАРОВ, ПАНДО СТОЯНОВ и улица, ВЕДНО с 1/4идеална част от ТАВАНА и 1/4идеална част от ЗИМНИЧНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, находящи се в същата жилищна сграда, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 107 945лв./сто и седем хиляди деветстотин четиридесет и пет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3399 от 01.10.2009г., акт 140, том IІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3488 от 02.08.2017г., акт 141, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 08.02.2018г. до 17.00часа на 08.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: АИДА КАЛИНОВА ХРИСТОВА с тел. за връзка: 0887/742144,на адрес: гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №19, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ