ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 22.01.2018 г. в 17:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
100289.00 лв.

Номер на публична продан:
0000881

Номер на изпълнително дело:
20177010400270

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Даскал Козарев" №14, ет.1

Площ:
120.00 кв.м.

Срок:
от 23.01.2018 до 23.02.2018

Дата на отваряне:
26.02.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-270-17-23.01.2018-23.02.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400270 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:1. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЕЧЕВ, 2. РОЗА ДИМИТРОВА КЕЧЕВА, 3. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЕЧЕВ и 4. РОСИЦА СОТИРОВА КЕЧЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.1203.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м. /съгласно документ за собственост/, брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.1203, в сграда: 65334.300.1203.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.1203.1.1, Под обекта: 65334.300.1203.1.12; 65334.300.1203.1.11; 65334.300.1203.1.10; 65334.300.1203.1.9, Над обекта: 65334.300.1203.1.4;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.1.

Описание по стар идентификатор: ЮГОИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ с площ от 120,00кв.м., находящ се на първи жилищен етаж от Жилищна сграда, построена в УПИ ІХ, кв.69, по плана на гр. Сандански с площ за имота от 549,00кв.м., ВЕДНО с ЮЖНОТО МАЗЕ с площ от 19,00кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 100 289лв./сто хиляди двеста осемдесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2209 от 14.12.2010г., акт 9, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1689 от 04.08.2017г., акт 118, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 23.01.2018г. до 17.00часа на 23.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.02.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЕЧЕВ и РОСИЦА СОТИРОВА КЕЧЕВА c тел. за връзка: 0879/161821, тел. за връзка и оглед на третото лице НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕНИКОВ – 0898/676110, на адрес: гр. Сандански, ул. „Даскал Козарев“ №14, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ