ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 09.02.2018 г. в 08:58 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000882

Номер на изпълнително дело:
20177010400267

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Добринище

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 09.02.2018 до 09.03.2018

Дата на отваряне:
12.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-267-17-09.02.2018-09.03.2018-2 BR. UPI-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400267 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС“ АД с ЕИК: 203144506.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.674, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 552кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 351, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1185 и 1200, квартал: 81, парцел: ІІІ Съседи: 21498.351.559; 21498.351.513; 21498.351.515; 21498.351.510

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Еделвайс“

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПАРЦЕЛ ІІІ, имот с пл.№1200 и 1185, кв.81 по ПУП на гр. Добринище, общ. Банско, с площ за имота от 552,00кв.м., по скица от АГКК – Благоевград, при съседи: УПИ ІV, УПИ І, УПИ ІІІ“а“ и улица

 

Начална цена 56 426лв./петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и шест лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.515, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 657кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 351, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1186, квартал: 81, парцел: ІV Съседи: 21498.351.513; 21498.351.516; 21498.351.517; 21498.351.510; 21498.351.674

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Еделвайс“

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПАРЦЕЛ ІV, имот с пл.№1186, кв.81 по регулационния план на гр. Добринище, общ. Банско, с площ за имота от 657,00кв.м., при съседи: улица, парцел V, парцел ХV, парцел ХVІ и парцел ІІІ

 

Начална цена 65 426лв./шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5546 от 01.10.2009г., акт 87, том IІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3041 от 03.08.2017г., акт 76, том IIІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2659 от 17.07.2017г., акт 35, том IIІ; 4. 3. Залог на търговско предприятие, вписано в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1325 от 05.04.2013г., акт 2, том I; 5. 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3042 от 03.08.2017г., акт 77, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 09.02.2018г. до 17.00часа на 09.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ