ПРОДАЖБА НА НИВА

Дата на публикуване: 04.06.2019 г. в 17:03 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА - 1
Начална цена:
21656.00 лв.

Номер на публична продан:
0000883

Номер на изпълнително дело:
20137010400633

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Джампалица"

Площ:
2026.00 кв.м.

Срок:
от 05.06.2019 до 05.07.2019

Дата на отваряне:
08.07.2019 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-663-13-05.06.2019-05.07.2019-4.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА НИВА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400633 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: НИКОЛАЙ ВЪЛОВ ВЪЛОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.110.12, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 026,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 110, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Стар идентификатор: 110012, Съседи:04279.110.11; 04279.110.13; 04279.110.2; 04279.110.28;Адрес на имота: гр. Благоевград, м. “Джампалица“

Описание по стар идентификатор: НИВА с площ от 2 026,00дка., пета категория, находоящ се в местността “ Джампалица “ и представляваща имот №110012, по плана на землището на гр. Благоевград с ЕКАТТЕ 04279, при съседи: имота №110011 – нива на наследниците на БОРИС МИХАЙЛОВ ПАНДУРСКИ, имота №110001 – нива на община – ползвател по нотариален акт, а по скица имот №110002 – нива на наследниците на ВИКТОРИЯ СТОИМЕНОВА ИВАНОВА, имот №110013 – нива на наследниците на ФИМА НИКОЛОВА УЗУНСКА и имот №000682 – полски път на Кметство Благоевград

 

Начална цена 24 062лв. /двадесет и четири хиляди и шестдесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2601от 09.07.2013г., акт 42, том IІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3409 от 05.09.2007г., акт 7, томІV;3. Подновяване наДоговорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3928 от 28.08.2017г., акт 115, томІII; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3056 от 24.11.2004г., акт 111, томІII; 5. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2566 от 25.11.2003г., акт 22, томІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 21.02.2019г. до 17.00часа на 21.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, IBAN: BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, м. “Джампалица“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ