ПРОДАЖБА НА НИВА

Дата на публикуване: 08.02.2018 г. в 09:04 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА - 1
Начална цена:
27689.00 лв.

Номер на публична продан:
0000883

Номер на изпълнително дело:
20137010400633

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Джампалица"

Площ:
2026.00 кв.м.

Срок:
от 08.02.2018 до 08.03.2018

Дата на отваряне:
09.03.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-633-13-08.02.2018-08.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400633 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: НИКОЛАЙ ВЪЛОВ ВЪЛОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.110.12, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 026,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 110, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Стар идентификатор: 110012, Съседи: 04279.110.11; 04279.110.13; 04279.110.2; 04279.110.28

Адрес на имота: гр. Благоевград, м. “Джампалица“

Описание по стар идентификатор: НИВА с площ от 2 026,00дка., пета категория, находоящ се в местността “ Джампалица “ и представляваща имот №110012, по плана на землището на гр. Благоевград с ЕКАТТЕ 04279, при съседи: имота №110011 – нива на наследниците на БОРИС МИХАЙЛОВ ПАНДУРСКИ, имота №110001 – нива на община – ползвател по нотариален акт, а по скица имот №110002 – нива на наследниците на ВИКТОРИЯ СТОИМЕНОВА ИВАНОВА, имот №110013 – нива на наследниците на ФИМА НИКОЛОВА УЗУНСКА и имот №000682 – полски път на Кметство Благоевград

 

Начална цена 27 689лв. /двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2601от 09.07.2013г., акт 42, том IІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3409 от 05.09.2007г., акт 7, томІV; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3056 от 24.11.2004г., акт 111, томІII; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2566 от 25.11.2003г., акт 22, томІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 08.02.2018г. до 17.00часа на 08.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN: BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.03.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта,на адрес: гр. Благоевград, м. “Джампалица“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ