ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Дата на публикуване: 17.05.2019 г. в 11:12 ч.

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 1
Начална цена:
29525.00 лв.

Номер на публична продан:
0000887

Номер на изпълнително дело:
20157010401078

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Якоруда

Адрес:
ул. "Якорудски бор"

Площ:
354.00 кв.м.

Срок:
от 21.05.2019 до 21.06.2019

Дата на отваряне:
24.06.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1078-15-21.05.2019-21.06.2019-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 2
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 3
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 4
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 5
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 6
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 7
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 8
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 9
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 10

Описание:

                                                                                                              

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401078 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ЕМИЛ ДАНАИЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ и ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА /от 07.05.2014г. ГЕОРГИЕВА/.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

279/354идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV/четиринадесети/ с пл.№1594/хиляда петстотин деветдесет и четири/, квартал 81/осемдесет и първи/, по плана на гр. Якоруда, с площ за имота от 354,00/триста петдесет и четири/кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ-1089, УПИ ІІІ – 1048 и УПИ ХІІІ – 1594 и 1595 и улица, ВЕДНО с построеното в северозападната част на имота САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА, състоящо се от две стаи на първи етаж, три стаи на втори етаж, три стаи на трети етаж и северния вход, със застроена площ от 70,20/седемдесет цяло и двадесет стотни/кв.м. и разгъната застроена площ от 210,60/двеста и десет цяло и шестдесет стотни/кв.м.

Адрес на имота: гр. Якоруда, ул. „Якорудски бор“

Забележка: Сградата е триетажна. Първи етаж се състои от: две стаи със светла височина 2,00м. Втория етаж се състои от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и мокро помещение. Трети етаж се състои от: три стаи, коридор и тераса от стаята от северозапад.Сградата има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние. По време на описа в сградата е изключено Ел. захранването и водоподаване.

Начална цена 29 525лв./двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№860 от 13.03.2012г., акт 32, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3677 от 04.09.2012г., акт 156, том І; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№131 от 18.01.2018г., акт 9, том І; 4. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№463 от 09.02.2018г., акт 22, том І; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№355 от 02.02.2016г., акт 51, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.05.2019г. до 17.00часа на 21.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.06.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕМИЛ ДАНАИЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ и ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА /от 07.05.2014г. ГЕОРГИЕВА/, чрез третото лице ЗАПРИНКА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА с тел. за връзка: 0877/644070, на адрес: гр. Якоруда, ул. „Якорудски бор“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ