ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА

Дата на публикуване: 06.11.2018 г. в 18:21 ч.

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 1
Начална цена:
30041.00 лв.

Номер на публична продан:
0000887

Номер на изпълнително дело:
20157010401078

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Якоруда

Адрес:
ул. "Якорудски бор"

Площ:
354.00 кв.м.

Срок:
от 07.11.2018 до 07.12.2018

Дата на отваряне:
10.12.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1078-15-07.11.2018-07.12.2018-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 2
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 3
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 4
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 5
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 6
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 7
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 8
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 9
ПРОДАЖБА НА 279/354 ИД.Ч. ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА - 10

Описание:

                                                                                                              ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401078 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ЕМИЛ ДАНАИЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ и ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА /от 07.05.2014г. ГЕОРГИЕВА/.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

279/354идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV/четиринадесети/ с пл.№1594/хиляда петстотин деветдесет и четири/, квартал 81/осемдесет и първи/, по плана на гр. Якоруда, с площ за имота от 354,00/триста петдесет и четири/кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ-1089, УПИ ІІІ – 1048 и УПИ ХІІІ – 1594 и 1595 и улица, ВЕДНО с построеното в северозападната част на имота САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ НА ТРИ ЕТАЖА, състоящо се от две стаи на първи етаж, три стаи на втори етаж, три стаи на трети етаж и северния вход, със застроена площ от 70,20/седемдесет цяло и двадесет стотни/кв.м. и разгъната застроена площ от 210,60/двеста и десет цяло и шестдесет стотни/кв.м.

Адрес на имота: гр. Якоруда, ул. „Якорудски бор“

Забележка: Сградата е триетажна. Първи етаж се състои от: две стаи със светла височина 2,00м. Втория етаж се състои от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и мокро помещение. Трети етаж се състои от: три стаи, коридор и тераса от стаята от северозапад.Сградата има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние. По време на описа в сградата е изключено Ел. захранването и водоподаване.

 

1.Подробно описание на 279/354ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ХІV с пл.№1594, квартал 81

Поземления имот е с правилна форма с денивелация – посока североизток. По имотни граници от северозапад и североизток, в незастроената част е изградена ограда от телена мрежа на дървени колци. В югоизточната част вътре в имота е изградена ограда от телена мрежа на дървени колци. Имота е необработваем. В имота има Ел. и ВиК мрежи. Имота се намира в широк център на гр. Якоруда в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради „ниско застрояване”. Достъпът се осъществява от ул.”Якорудски бор”. Имота се намира на около двеста и петдесет метра югоизточно от болницата. В имота е изградена триетажна масивна жилищна сграда.

 

 

2. Подробно описание на Самостоятелно жилище на три етажа

Сградата е триетажна, масивна с тухлени външни и вътрешни преградни стени, дървен гредоред и частично стоманобетонни елементи. Достъпът до сградата се осъществява от нивото на терена на ул. „Якорудски бор”, като откъм улицата сградата е на един етаж. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени - от югозапад – варова мазилка и фасадна боя, от североизток – тухлена зидария. Достъпът между втори и трети етаж се осъществява по вътрешна стоманобетонна, двураменна стълба с под по стъпала – дървени, по площадки циментова замазка, стени – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варов мазилка и постно боядисване. Входна врата на сградата – дървена. Достъпът до първи етаж се осъществява по външно стоманобетонно стълбище от североизточното страна на сградата с достъп от североизточната стая на втори етаж. Парапет – метален, ажурен.

Първи етаж се състои от: две стаи със светла височина 2,00м., достъпът до стаята от северозапад са осъществява от нивото на терена. Стаята от югоизток е без изграден достъп с врата. Стаята от югоизток е с под – пръстен, стени – частично каменна зидария, частично – тухлена зидария. Таван – дървен гредоред. Дограма – еднокатна дървена в лошо състояние. Стаята от североизток е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – дървен гредоред. Входна врата – шпервана, в лошо общо състояние. Дограма – еднокатна дървена в лошо състояние.

Втория етаж се състои от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и мокро помещение изградени под стълбищната клетка. Трите стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване, частично в стаята от североизток и в стаята от северозапад – фаянс, частично в стаята от северозапад – шпакловка и блажна боя. В стаята от северозапад е изградена бетонна мивка облицована с фаянс. Банята е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и блажна боя. Тоалетна е с под – теракота, стени на Н=0,80м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване. Мокрото помещение е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. коридора е с под – шперплат, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване. Вътрешни врати – на две от стаите – дървени, останалите шпервани. На мокрото помещение вратата е демонтирана и неналична. Дограма – еднокатна дървена на стаята от северозапад – двукатна дървена.

Трети етаж се състои от: три стаи, коридор и тераса от стаята от северозапад. Трите стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и постно боядисване, в стаята от северозапад по стени – тапети. Коридора е с под – частично дървено дюшеме, частично циментова замазка, застлан с балатум, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и постно боядисване. Терасата е с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария. Парапет – метален, ажурен със стъклени пана. Вътрешни врати – дървени, дограма – двукатна дървена, на стаята от североизток – еднокатна дървена. Сградата има изградени Ел. и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние. По време на описа в сградата е изключено Ел. захранването и водоподаване.

 

Начална цена 30 041лв./тридесет хиляди и четиридесет и един лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№860 от 13.03.2012г., акт 32, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3677 от 04.09.2012г., акт 156, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№355 от 02.02.2016г., акт 51, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.11.2018г. до 17.00часа на 07.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.12.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕМИЛ ДАНАИЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ и ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА /от 07.05.2014г. ГЕОРГИЕВА/, чрез третото лице ЗАПРИНКА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА с тел. за връзка: 0877/644070, на адрес: гр. Якоруда, ул. „Якорудски бор“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ