ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 31.07.2018 г. в 09:19 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
27034.00 лв.

Номер на публична продан:
0000888

Номер на изпълнително дело:
20137010400872

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Дунав" №5, ет.2, ап.16

Площ:
67.28 кв.м.

Срок:
от 31.07.2018 до 31.08.2018

Дата на отваряне:
03.09.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-872-13-31.07.2018-31.08.2018-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400872 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:БОЖИДАР РУМЕНОВ КОЗАРЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №16 с идентификатор: 17395.501.3192.1.16по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 67,28кв.м., находящ се на втори етаж от шестетажна масивна жилищна сграда с магазини, състоящ се от дневна с куненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, ВЕДНО със Складово помещение с площ от 7,56кв.м., ВЕДНО с 9,41кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав“, №5, ет.2, ап.16

 

Начална цена 27 034лв. /двадесет и седем хиляди и тридесет и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3040 от 30.09.2008г., акт 141, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце ДЕЛЧЕВ с вх.рег.№3324 от 08.08.2013г., акт 132, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 31.07.2018г. до 17.00часа на 31.08.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.09.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РУМЕН ВЕЛИКОВ КОЗАРЕВ, тел. за връзка: 0895/809611, на адрес:гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав“, №5, ет.2, ап.16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ