ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 02.02.2018 г. в 08:34 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
31605.00 лв.

Номер на публична продан:
0000888

Номер на изпълнително дело:
20137010400872

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Дунав" №5, ет.2, ап.16

Площ:
67.28 кв.м.

Срок:
от 02.02.2018 до 02.03.2018

Дата на отваряне:
06.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-872-13-02.02.2018-02.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400872 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:БОЖИДАР РУМЕНОВ КОЗАРЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №16 с идентификатор: 17395.501.3192.1.16по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, с площ от 67,28кв.м., находящ се на втори етаж от шестетажна масивна жилищна сграда с магазини, състоящ се от дневна с куненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и тераса, ВЕДНО със Складово помещение с площ от 7,56кв.м., ВЕДНО с 9,41кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав“, №5, ет.2, ап.16

 

Начална цена 31 605лв. /тридесет и една хиляди шестстотин и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3040 от 30.09.2008г., акт 141, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце ДЕЛЧЕВ с вх.рег.№3324 от 08.08.2013г., акт 132, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.02.2018г. до 17.00часа на 02.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РУМЕН ВЕЛИКОВ КОЗАРЕВ, тел. за връзка: 0895/809611, на адрес:гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав“, №5, ет.2, ап.16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ