ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 13.05.2019 г. в 08:43 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
50452.00 лв.

Номер на публична продан:
0000889

Номер на изпълнително дело:
20177010400407

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Христо Смирненски" №10, ет.1

Площ:
121.85 кв.м.

Срок:
от 14.05.2019 до 14.06.2019

Дата на отваряне:
17.06.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-407-17-14.05.2019-14.06.2019-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400407 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАДЖИГЕОРГИЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1 представляващ: Жилище, Апартамент с площ от 121,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.724, в сграда: 02676.501.724.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.724.1.2

Административен адрес:гр. Банско, ул. „Христо Смирненски“ №10, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо УПИ ХV, пл.№724, квартал: 129, с площ за парцела от 560,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ХІІІ – 725, УПИ ХІV – 726, улица и УПИ ХVІ – 723;

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1

Самостоятелния обект е с площ от 121,85кв.м. – съгласно Схема на самостоятелен обект, актуална към 29.09.2017г. издадена от АГКК - Благоевград и се намира, частично на първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи, към второ ниво на сградата и частично – циментова замазка и частично - дървен гредоред на първо ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени на първи ниво, изградена съгласно Разрешение за строеж №77 от 1960г. и надстроено второ ниво от 2006г. със застроена площ от 74,44кв.м. и частично представляващ едноетажна масивна пристройка, изградена в северната част на сградата, с ниво на пристройката от -1,20м. от нивото на първи жилищен етаж. Достъпът до помещения в пристройката се осъществява чрез стълбищната клетка на сградата. Същите нямат пряк достъп от помещенията на първи жилищен етаж. По данни на длъжника пристройката е изградена през 1978г.

-Първия етаж се състои от: две стаи и кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса от южната страна с достъп от кухнята.

-Пристройката се състои от: вестибюл, две преходни стаи и коридор за изход към нивото на терена. Всички стаи са с частично скосявания.

 

Началната цена на имота е в размер на 50 452лв./петдесет хиляди четиристотин петдесет и два лева/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4287 от 01.08.2006г., акт 83, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3008 от 26.07.2016г., акт 198, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3981 от 03.10.2017г., акт 165, том ІІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.05.2019г. до 17.00часа на 14.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.06.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАДЖИГЕОРГИЕВ c тел. за призоваване: 0897/858538; 0899/460695, на адрес: гр. Банско, ул. „Христо Смирненски“ №10, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ