ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 14.12.2017 г. в 17:32 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
104826.00 лв.

Номер на публична продан:
0000889

Номер на изпълнително дело:
20177010400407

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Христо Смирненски" №10, ет.1

Площ:
121.85 кв.м.

Срок:
от 15.12.2017 до 15.01.2018

Дата на отваряне:
16.01.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-407-17-15.12.2017-15.01.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400407 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАДЖИГЕОРГИЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1 представляващ: Жилище, Апартамент с площ от 121,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.724, в сграда: 02676.501.724.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.724.1.2

Административен адрес:гр. Банско, ул. „Христо Смирненски“ №10, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена, представляващо УПИ ХV, пл.№724, квартал: 129, с площ за парцела от 560,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ХІІІ – 725, УПИ ХІV – 726, улица и УПИ ХVІ - 723

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.724.1.1

Самостоятелния обект е с площ от 121,85кв.м. – съгласно Схема на самостоятелен обект, актуална към 29.09.2017г. издадена от АГКК - Благоевград и се намира, частично на първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи, към второ ниво на сградата и частично – циментова замазка и частично - дървен гредоред на първо ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени на първи ниво, изградена съгласно Разрешение за строеж №77 от 1960г. и надстроено второ ниво от 2006г. със застроена площ от 74,44кв.м. и частично представляващ едноетажна масивна пристройка, изградена в северната част на сградата, с ниво на пристройката от -1,20м. от нивото на първи жилищен етаж. Достъпът до помещения в пристройката се осъществява чрез стълбищната клетка на сградата. Същите нямат пряк достъп от помещенията на първи жилищен етаж. По данни на длъжника пристройката е изградена през 1978г.

-Първия етаж се състои от: две стаи и кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса от южната страна с достъп от кухнята.

-Пристройката се състои от: вестибюл, две преходни стаи и коридор за изход към нивото на терена. Всички стаи са с частично скосявания.

 

Началната цена на имота е в размер на 104 826лв./сто и четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4287 от 01.08.2006г., акт 83, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3008 от 26.07.2016г., акт 198, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3981 от 03.10.2017г., акт 165, том ІІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 15.12.2017г. до 17.00часа на 15.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.01.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАДЖИГЕОРГИЕВ c тел. за призоваване: 0897/858538; 0899/460695, на адрес: гр. Банско, ул. „Христо Смирненски“ №10, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ