ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 21.02.2019 г. в 17:11 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
55002.00 лв.

Номер на публична продан:
0000890

Номер на изпълнително дело:
20177010400413

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Даме Груев" №3, ет.1

Площ:
120.00 кв.м.

Срок:
от 22.02.2019 до 22.03.2019

Дата на отваряне:
25.03.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-413-17-22.02.2019-22.03.2019-5.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400413 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на длъжниците: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2838.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 120,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2838, в сграда: 56126.602.2838.1, по кадастралната карта на гр. Петрич, ВЕДНО с прилежащите МАЗЕ с площ от 15,00кв.м. и ТАВАН с площ от 4,00кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 561266.602.2838.1.5; 56126.602.2838.1.6, 56126.602.2838.1.4; Над обекта: 561266.602.2838.1.2;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, обособен като самостоятелно жилищеот ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която сграда, съгласно одобрен Архитектурен проект от 06.11.1984г. се състои от: гаражен етаж, находящ се на кота – 2,40м., първи жилищен етаж, находящ се на кота 0,00м., втори жилищен етаж, находящ се на кота +2,80м., трети жилищен етаж, находящ се на кота +5,60м. и таван, находящ се на кота +8,40м., изградена в УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ, който жилищен етаж сесъстои от: две спални, дневна с кухненски бокс, вестибюл, баня с тоалетна, тоалетна коридор, мокро помещение, тераса и покрита тераса, със застроена площот 120,00кв.м.,, при съседи: отдолу – гаражен етаж, отгоре – втори жилищен етаж, собственост на ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ, ВЕДНО с прилежащите МАЗЕ с площ от 15,00кв.м. и ТАВАН с площ от 4,00кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 55 002лв./петдесет и пет хиляди и два лева/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2411 от 14.10.2008г., акт 137, том 2; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2107 от 02.10.2018г., акт 164, том 2; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№1871 от 26.07.2007г., акт 44, том 2; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№1964 от 12.10.2017г., акт 116, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 22.02.2019г. до 17.00часа на 22.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА “ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.03.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ cтел. за призоваване: 0893/605415, 0878/944788, на адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.1. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ