ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 19.12.2017 г. в 08:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
77068.00 лв.

Номер на публична продан:
0000890

Номер на изпълнително дело:
20177010400413

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Даме Груев" №3, ет.1

Площ:
120.00 кв.м.

Срок:
от 19.12.2017 до 19.01.2018

Дата на отваряне:
22.01.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-413-17-19.12.2017-19.01.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400413 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на длъжниците: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2838.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 120,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2838, в сграда: 56126.602.2838.1, по кадастралната карта на гр. Петрич, ВЕДНО с прилежащите МАЗЕ с площ от 15,00кв.м. и ТАВАН с площ от 4,00кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 561266.602.2838.1.5; 56126.602.2838.1.6, 56126.602.2838.1.4; Над обекта: 561266.602.2838.1.2;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, обособен като самостоятелно жилищеот ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която сграда, съгласно одобрен Архитектурен проект от 06.11.1984г. се състои от: гаражен етаж, находящ се на кота – 2,40м., първи жилищен етаж, находящ се на кота 0,00м., втори жилищен етаж, находящ се на кота +2,80м., трети жилищен етаж, находящ се на кота +5,60м. и таван, находящ се на кота +8,40м., изградена в УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ, който жилищен етаж сесъстои от: две спални, дневна с кухненски бокс, вестибюл, баня с тоалетна, тоалетна коридор, мокро помещение, тераса и покрита тераса, със застроена площот 120,00кв.м.,, при съседи: отдолу – гаражен етаж, отгоре – втори жилищен етаж, собственост на ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ, ВЕДНО с прилежащите МАЗЕ с площ от 15,00кв.м. и ТАВАН с площ от 4,00кв.м., ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 77 068лв./седемдесет и седем хиляди и шестдесет и осем лева/.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2411 от 14.10.2008г., акт 137, том 2; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№1871 от 26.07.2007г., акт 44, том 2; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№1964 от 12.10.2017г., акт 116, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 19.12.2017г. до 17.00часа на 19.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА “ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.01.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. ПЕТРИЧ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ cтел. за призоваване: 0878/944788, на адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.1. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ