ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 27.04.2018 г. в 15:01 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
8397.00 лв.

Номер на публична продан:
0000891

Номер на изпълнително дело:
20177010400045

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Николай Петрини" №11, ет.1, ап.1

Площ:
86.00 кв.м.

Срок:
от 30.04.2018 до 30.05.2018

Дата на отваряне:
31.05.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-45-17-30.04.2018-30.05.2018-3.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400045 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/4 (една четвърт) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.612.29.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 86,00 кв.м., ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.29, в сграда: 04279.612.29.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта: 04279.612.29.1.2;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор: ¼ (една четвърт)идеална част отПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл.№864 /осемстотин шестдесет и четири/, кв. 26 /двадесет и шести/, по плана на Благоевград, ЦГЧ, целия УПИ с площ 464 /четирстотин шестдесет и четири кв.м./, при съседи на УПИ: УПИ IV-863; УПИ II – 867; УПИ XVIII – 865, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 8 397лв./осем хиляди триста деветдесет и седем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№791 от 01.03.2017г., акт 43, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 30.04.2018г. до 17.00часа на 30.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 31.05.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача адв. Георги Николов Чорбаджийски - съпруг на взискателя по делото и съсобственик на имота: РУМЯНА КИРИЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА с тел. за връзка: 0888/226576, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ