ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 20.12.2017 г. в 18:55 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
12113.00 лв.

Номер на публична продан:
0000891

Номер на изпълнително дело:
20177010400045

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Николай Петрини" №11, ет.1, ап.1

Площ:
86.00 кв.м.

Срок:
от 22.12.2017 до 22.01.2018

Дата на отваряне:
23.01.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-45-17-22.12.2017-22.01.2018-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/4 ИД.Ч. ОТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400045 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

¼ (една четвърт) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.612.29.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 86,00 кв.м., ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.29, в сграда: 04279.612.29.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта: 04279.612.29.1.2;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор: ¼ (една четвърт)идеална част отПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ III /трети/, имот пл.№864 /осемстотин шестдесет и четири/, кв. 26 /двадесет и шести/, по плана на Благоевград, ЦГЧ, целия УПИ с площ 464 /четирстотин шестдесет и четири кв.м./, при съседи на УПИ: УПИ IV-863; УПИ II – 867; УПИ XVIII – 865, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 12 113лв./дванадесет хиляди сто и тринадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№791 от 01.03.2017г., акт 43, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 22.12.2017г. до 17.00часа на 22.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.01.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача адв. Георги Николов Чорбаджийски - съпруг на взискателя по делото и съсобственик на имота: РУМЯНА КИРИЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА с тел. за връзка: 0888/226576, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ №11, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ