ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 04.09.2018 г. в 08:32 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
11258.00 лв.

Номер на публична продан:
0000892

Номер на изпълнително дело:
20177010400426

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Солунска"

Площ:
48.00 кв.м.

Срок:
от 04.09.2018 до 04.10.2018

Дата на отваряне:
05.10.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-426-17-04.09.2018-04.10.2018-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400426 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЮЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА и ипотекарните длъжници: АНИ САШОВА ДИМИТРОВА, АСЯ САШОВА ДИМИТРОВА, ВАСИЛ САШОВ ДИМИТРОВ, ЕМИЛ САШОВ ДИМИТРОВ, ЖИВКА САШЕВА АНГЕЛОВА, МИРЧО САШЕВ ДИМИТРОВ, СНЕЖА САШОВА КАРАГЬОЗОВА, ТРАЙЧО ИВАНОВ АСЕНОВ, ЗОЯ ТРАЙЧЕВА АСЕНОВА, ГЮЛКА ТРАЙЧЕВА СТОЙКОВА, ФИЛКА ТРАЙЧЕВА АСЕНОВА, АСЯ ТРАЙЧЕВА АСЕНОВА, ИВАН ТРАЙЧЕВ АСЕНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ на кота 0,00м., със застроена площ от 48,00кв.м., изграден в сграда с идентификатор: 56126.601.669.1, която сграда по документ за собственост е ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а по скица издадена от СГКК-Благоевград – СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.601.669, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Солунска“.

-Първи етаж е на нивото на терена и е изграден в триетажна масивна жилищна сграда. Етажът се състои от стая, кухня и предверие, преходни едно към друго. Има изградена Ел. и ВиК инсталации. Етажът е в лошо общо състояние за ремонт.

Забележка: Етажът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 11 258лв./единадесет хиляди двеста петдесет и осем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№3133 от 17.12.2007г., акт 49, том IІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2159 от 07.11.2017г., акт 126, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 04.09.2018г. до 17.00часа на 04.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.10.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЮЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, на адрес: гр. Петрич, ул. „Солунска“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ