ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 15.05.2018 г. в 08:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
14529.00 лв.

Номер на публична продан:
0000892

Номер на изпълнително дело:
20177010400426

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Солунска"

Площ:
48.00 кв.м.

Срок:
от 15.05.2018 до 15.06.2018

Дата на отваряне:
18.06.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-426-17-15.05.2018-15.06.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400426 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЮЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА и ипотекарните длъжници: АНИ САШОВА ДИМИТРОВА, АСЯ САШОВА ДИМИТРОВА, ВАСИЛ САШОВ ДИМИТРОВ, ЕМИЛ САШОВ ДИМИТРОВ, ЖИВКА САШЕВА АНГЕЛОВА, МИРЧО САШЕВ ДИМИТРОВ, НАДКА САШОВА АСЕНОВА, СНЕЖА САШОВА КАРАГЬОЗОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ на кота 0,00м., със застроена площ от 48,00кв.м., изграден в сграда с идентификатор: 56126.601.669.1, която сграда по документ за собственост е ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, а по скица издадена от СГКК-Благоевград – СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.601.669, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Солунска“.

-Първи етаж е на нивото на терена и е изграден в триетажна масивна жилищна сграда. Етажът се състои от стая, кухня и предверие, преходни едно към друго. Има изградена Ел. и ВиК инсталации. Етажът е в лошо общо състояние за ремонт.

Забележка: Етажът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 14 529лв./четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№3133 от 17.12.2007г., акт 49, том IІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2159 от 07.11.2017г., акт 126, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 15.05.2018г. до 17.00часа на 15.06.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.06.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЮЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, на адрес: гр. Петрич, ул. „Солунска“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ